PRZEBUDOWA DRÓG
- Została podpisana umowa z firmą Skanska S.A. na przebudowę dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice. W ramach inwestycji, która potrwa od maja do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” (Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019).
- W Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: odc. Targowisko Dolne-Rakowice, odc. Rakowice-Zajączkowo; oraz – miejscowość Złotowo. Zadanie zrealizuje firma Skanska S.A. Na tę inwestycję w budżecie gminy Lubawa na 2016 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 mln 24 tys. zł. Dodatkowym wsparciem dla inwestora – Starostwa Powiatowego będą także środki pochodzące z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

USUWANIE AZBESTU
W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa z firmą Eko-Pol z Pruszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa. W tym roku planuje się usunięcie azbestu z 51 nieruchomości. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 15 października 2016 roku.

KOMISJE RADY GMINY
W poniedziałek 25 kwietnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
- omówienie zagadnień z zakresu stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej (gnojowicy) na gruntach rolnych;
- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Lubawa;
- informacja o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy;
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

SESJA RADY GMINY
W środę 27 kwietnia o godz. 11:00 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Lubawa.
6. Przyjęcie informacji o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021,
b) Zmiany uchwały budżetowej,
c) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
d) Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Lubawa.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
10. Zakończenie obrad

FORUM EKOLOGICZNE
W dniach 5-6 maja wójt weźmie udział w XVII Samorządowym Forum Ekologicznym pod nazwą „Gospodarka odpadami w województwie warmińsko-mazurskim”. Forum, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa, odbędzie się w Olsztynie.

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W piątek 6 maja o godz. 13:00 w Iławie odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZOW ZOSP RP
W niedzielę 8 maja o godz. 12:20 rozpocznie się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Warmińsko-mazurskiego, organizowane w ramach obchodów „Wojewódzkiego Dnia Strażaka”. W porządku obrad zaplanowano:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 oraz zatwierdzenie budżetu na rok 2016;
- informację Komisji Rewizyjnej OW;
- sprawy organizacyjne, informacje.