PRZEBUDOWA DRÓG
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizuje firma Skanska S.A.W ramach inwestycji, która potrwa do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

USUWANIE AZBESTU
Została podpisana umowa z firmą Eko-Pol z Pruszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa. W tym roku planuje się usunięcie azbestu z 51 nieruchomości. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 15 października 2016 roku.

PODPISANIE UMOWY
W poniedziałek 30 maja wójt podpisze umowę na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszt zadania to 63 313,58 zł z czego 85 % zostanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Zadanie trwać będzie do 30 listopada 2016 r., a z terenu Gminy Lubawa usuniętych zostanie ok. 147 t wyrobów zawierających azbest.

SESJA RADY GMINY
We wtorek 31 maja o godz. 10:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2015 rok,
b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2015,
c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2015 rok,
d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015 z tytułu wykonania budżetu,
e) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
f) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021,
b) Zmiany uchwały budżetowej,
c) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Zakończenie obrad.

DEBATA OŚWIATOWA
W czwartek 2 czerwca o godz. 10:00 wójt weźmie udział w Ogólnopolskiej Samorządowej Debacie Oświatowej, która odbędzie się w Warszawie.

ZAWODY STRAŻACKIE
W niedzielę 29 maja w Szczepankowie zostały rozegrane Młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji zgłosiło się 15 drużyn w tym 6 drużyn dziewcząt i 9 chłopców. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. W klasyfikacji generalnej wśród dziewcząt zwyciężyła OSP Szczepankowo. II miejsce zajęła OSP Wałdyki, III Rożental. Wśród chłopców prym wiodła drużyna OSP Zielkowo. II miejsce przypadło dla OSP Złotowo a III dla OSP Łążyn.

W niedzielę 12 czerwca w Rumienicy odbędą się zawody sportowo-pożarnicze seniorów.