XXXV sesja Rady Gminy Lubawa

Kategoria
Praca Rady Gminy
Termin
2018-03-29 10:00
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73
14-260 Lubawa, Polska

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4. Wolne wnioski i interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Przyjęcie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2017 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

8. Przyjęcie informacji o ewaluacji "Programu działań na rzecz osób starszych w gminie Lubawa na lata 2017-2020" za rok 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,

c) zmiany uchwały budżetowej,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,

e) przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa,

f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

g) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

h) podziału Gminy Lubawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

i) podziału Gminy Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

j) nadania imienia Szkole Podstawowej w Sampławie.

k) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa,

l) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubawa.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacji.

11. Zakończenie obrad.

 
 

Terminy

  • 2018-03-29 10:00

Wspierane przez iCagenda