XXXVI Sesja Rady Gminy Lubawa

Kategoria
Praca Rady Gminy
Termin
2018-05-29 10:00
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73
14-260 Lubawa, Polska

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy za 2017 rok dla Gminy Lubawa.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
8. Przyjęcie informacji o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017r.,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017r.,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017r. z tytułu wykonania budżetu,
e) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
e) zmiany Uchwały Nr XXVI/148/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
f) w sprawie komunalizacji nieruchomości na terenie Gminy Lubawa.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacji.
12. Zakończenie obrad.

 
 

Terminy

  • 2018-05-29 10:00

Wspierane przez iCagenda