INWESTYCJE DROGOWE
* Kontynuujemy ważne inwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowy drogi w miejscowości Rożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników oraz zjazdów do posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowy odcinek drogi oraz 1100 metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50 proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszy etap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku na odcinku 640 m i kwotę ok. 520 tys. zł.

* Rozpoczął się II etap przebudowy gminnej drogi w miejscowości Byszwałd. W zakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść oraz placu przy kościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowy lipca. Koszt całego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł.
W ubiegłym roku zakończył się I etap przebudowy drogi w Byszwałdzie. Koszt tego zadania wyniósł 1 mln. 822 tys.
Po zakończeniu całego zadania zostanie wykonane odwodnienie na odcinku 1 km oraz zmodernizowana nawierzchnia chodników na odcinku 600 m.

* Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanice na odcinku 250 m". Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

PRZETARGI
* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotowie". Oferty należy składać do 10 czerwca do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie powinno zostać wykonane do 30 lipca 2010 roku. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.

* W poniedziałek, 1 czerwca upłynął termin składania ofert  na zadanie: „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcie nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiów , magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie."

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS
W poniedziałek, 1 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubawie. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania i Przedstawicieli..
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji mandatowej.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu banku Spółdzielczego w Lubawie z działalności prowadzonej w roku 2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady nadzorczej BS z działalności w roku 2008.
10 Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu;
-
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć;
-
Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
-
Podziału zysku za rok 2008.
-
Kierunków działalności gospodarczej, społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej na rok 2009;
-
Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Zamknięcie obrad.

ZAWODY STRAŻACKIE
W niedzielę, 14 czerwca o godz. 14:00 w Prątnicy odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, kategoria seniorów.

SEMINARIUM O WSPÓŁPRACY
W piątek, 05 czerwca o godz. 9:00 w Zajeździe „Wielka Żuława" odbędzie się seminarium zorganizowane w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami Iława, Pagegiai i regionem przygranicznym Sovetsk poprzez trójstronną promocję ekoturystyki".

IGRZYSKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W piątek, 05 czerwca o godz. 9:00 na Stadionie Miejskim w Zalewie odbędą się XI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

KONKURS PRZYRODNICZY
W poniedziałek, 8 czerwca w Zespole Szkół w Suszu odbędzie się Finał XIV Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej. W zmaganiach wezmą udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Parku Karojobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

JUBILEUSZ CARITASU
W sobotę, 13 czerwca odbędą się obchody 10-lecia powstania Działdowskiego centrum Caritas im. Abp. Antoniego Juliana Nowakowskiego. Uroczystości zaplanowano na godz. 16:00 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A. w Działdowie.