PRZETARGI
-Została zawarta umowa z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Z. Wierzbowskina „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Zadanie należy wykonać do 30lipca 2010 roku. Wartość zmówienia: 1 mln. 421 tys. 906, 66 zł.
-Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tworzenia PrzyjaznegoŚrodowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" na „Ułatwieniemłodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki wszkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiówmagisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskichuczelniach mających uprawnienia magisterskie". Zadanie realizuje się w formiewsparcia. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 tys. 100 zł.
-Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawiena realizację zadania pod nazwą „ Dofinansowanie zorganizowania XVI TerenowejOlimpiady Specjalnej- Lubawa 2009, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłychniepełnosprawnych rodzin w normie, patologicznych i zagrożonych patologia orazplacówek opiekuńczych i wychowawczych. Na zadanie przeznaczono kwotę 1000 zł.
- Wnajbliższych dniach zostanie podpisana umowa z PrzedsiębiorstwemDrogowo-Mostowym w Iławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróggminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn.Zadanie należy wykonać do 15 września 2009 r. Wartość zamówienia: 229 tys.507,24 zł.
-13 lipca mija termin składania ofert w  przetargu nieograniczonym  na„Budowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Wszelkieinformacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji PublicznejGminy Lubawa.
-13 lipca mija termin składania ofert na „Usługi zbierania i transportu odpadówkomunalnych z terenu Gminy Lubawa zbieranych w sposób selektywny". Wszelkieinformacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji PublicznejGminy Lubawa.
-Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodników wmiejscowościach Kazanice i Władyki". Oferty należy składać do 23 lipca 2009 r.do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Wszelkie informacje dostępnena stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.Przewiduje się, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przy udzialeśrodków [pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

AKTYWNARODZINA
Wpiątek, 17 lipcao godz. 10:00 w sali sesyjnej UG Lubawa odbędzie się konferencja inaugurującaII edycję projektu „Aktywna Rodzina", na której zostaną przedstawione cele izałożenia projektu realizowanego od lipca do grudnia 2009 r. przez OśrodekPomocy Spoęłcznej Gminy Lubawa.

ŚWIĘTOPOLICJI
Wpiątek, 17 lipca będęuczestniczył w uroczystej odprawie z okazji Święta Policji. Początekuroczystości o godz. 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie.

PIKNIKRODZINNY
W niedzielę, 19 lipca o godz. 17:00 w świetlicywiejskiej w Sampławie odbędzie się piknik rodzinny organizowany w ramachprojektu „Świetlicowa integracja".