INWESTYCJEDROGOWE
-Kontynuujemy ważne inwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowydrogi w miejscowości Rożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane:roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni,chodników oraz zjazdów do posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowyodcinek drogi oraz 1100metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszyetap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku naodcinku 640 mi kwotę ok. 520 tys. zł.
-Kończy się II etap przebudowy gminnej drogi w miejscowości Byszwałd. Wzakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniemkanalizacji deszczowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników,zjazdów do posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść orazplacu przy kościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowylipca. Koszt całego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł.
- Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanicena odcinku 250 m".Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

PRZETARGI
-Została zawarta umowa z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Z. Wierzbowskina „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Zadanie należy wykonać do 30lipca 2010 roku. Wartość zmówienia: 1 mln. 421 tys. 906, 66 zł.
-W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z PrzedsiębiorstwemDrogowo-Mostowym w Iławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróggminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn.Zadanie należy wykonać do 15 września 2009 r. Wartość zamówienia: 229 tys.507,24 zł.
-Zostały otwarte oferty  w  przetargu nieograniczonym  na „Budowęstrażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Wpłynęło pięć ofert,trwa procedura ich oceniania, wybór nastąpi w najbliższym terminie.
-Zostały otwarte oferty  na „Usługi zbierania i transportu odpadówkomunalnych z terenu Gminy Lubawa zbieranych w sposób selektywny". Wpłynęłydwie oferty. Wybrano Lubawską Spółkę Komunalną  sp. z o.o. Umowa zostaniepodpisana w najbliższym czasie.
-Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodników wmiejscowościach Kazanice i Władyki". Oferty należy składać do 23 lipca 2009 r.do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Wszelkie informacje dostępnena stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.Przewiduje się, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przy udzialeśrodków pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
-Gmina Lubawa sprzedaje samochód pożarniczy Jelcz 004. Oferta zostałazamieszczona na serwisie allegro.pl. Numer aukcji: 690406773.

KONSULTACJESPOŁECZNE
Wewtorek 21 lipca ogodz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Tuszewie odbędzie się spotkanie, na którymzostanie przedstawiona w ramach konsultacji społecznych „Koncepcja RozbudowyDrogi Wojewódzkiej Nr 541 Lubawa - Lidzbark" przez Firmę „Agador" s.c. zBydgoszczy.

SAMOCHÓDPOŻARNICZY
Wpiątek, 24  lipca o godz. 13:00 wójt będzie uczestniczył w uroczystymprzekazaniu samochodu pożarniczego przez Urząd Gminy Iława jednostce OSPTynwałd.

PIKNIKSKATEPARKOWY
Wsobotę, 25 lipca ogodz. 17:00 przy Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie się Letni PiknikSkateparkowy organizowany w ramach projektu „Aktywna integracja w Rożentalu"przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany jestprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PIKNIKIRODZINNE
Wniedzielę, 26 lipca ogodz. 17:00 odbędą się dwa Pikniki Rodzinne organizowane przez Ośrodek PomocySpołecznej Gminy Lubawa: przy świetlicy wiejskiej w Szczepankowie piknik wramach projektu „W Szczepankowie jest szałowo" oraz przy Szkole Podstawowej wZłotowie „ Złoty Zakątek to Złotowo". Oba projekty współfinansowane są przezUnię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WAKACJEW GMINIE LUBAWA
Zpoczątkiem lipca rozpoczęły się zajęcia w świetlicach wiejskich w Targowisku iOmulu zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
Celem prowadzeniadziałalności animacyjnej jest nie tylko integracja mieszkańców, ale równieżumożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do szerokiej oferty spędzania wolnegoczasu oraz aktywizacji na rzecz własnej wsi. Przez okres wakacji w świetlicachodbywa się cykl warsztatów, zajęć plastycznych, sportowych, gier, zabaw.Ponadto organizowane są różnego rodzaju konkursy, turnieje i zawody. W każdejze świetlic w zajęciach uczestniczy 30 dzieci i młodzieży.