INWESTYCJEDROGOWE
- Kontynuujemy ważneinwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowy drogi w miejscowościRożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane: roboty przygotowawcze irozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników oraz zjazdówdo posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowy odcinek drogi oraz 1100metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszyetap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku naodcinku 640 mi kwotę ok. 520 tys. zł.
- Kończy się II etap przebudowy gminnej drogi w miejscowości Byszwałd. Wzakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniemkanalizacji deszczowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników, zjazdówdo posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść oraz placu przykościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowy lipca. Kosztcałego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł. 
- Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanice na odcinku 250m". Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

PRZETARGI
- Została zawarta umowa z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Z. Wierzbowskina „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Zadanie należy wykonać do 30lipca 2010 roku. Wartość zmówienia: 1 mln. 421 tys. 906, 66 zł.
- W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z PrzedsiębiorstwemDrogowo-Mostowym w Iławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróggminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn.Zadanie należy wykonać do 15 września 2009 r. Wartość zamówienia: 229 tys.507,24 zł.
- Zostały otwarte oferty  w  przetargu nieograniczonym  na „Budowęstrażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Wpłynęło pięć ofert,trwa procedura ich oceniania, wybór nastąpi w najbliższym terminie.
- Zostały otwarte oferty  na „Usługi zbierania i transportu odpadówkomunalnych z terenu Gminy Lubawa zbieranych w sposób selektywny". Wpłynęłydwie oferty. Wybrano Lubawską Spółkę Komunalną  sp. z o.o. Umowa zostaniepodpisana w najbliższym czasie.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodników wmiejscowościach Kazanice i Władyki".
- Gmina Lubawa sprzedaje samochód pożarniczy Jelcz 004. Oferta zostałazamieszczona na serwisie allegro.pl. Numer aukcji: 690406773.

PIKNIKRODZINNY
Wniedzielę 2 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się Wakacyjny Festyn wPrątnicy (gm.Lubawa) organizowany w ramach projektu „Prątnica - aktywnaspołeczność" przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Projekt jestwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.

WAKACJEW GMINIE LUBAWA
Zpoczątkiem lipca rozpoczęły się zajęcia w świetlicach wiejskich w Targowisku iOmulu zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
Celemprowadzenia działalności animacyjnej jest nie tylko integracja mieszkańców, alerównież umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do szerokiej oferty spędzaniawolnego czasu oraz aktywizacji na rzecz własnej wsi. Przez okres wakacji wświetlicach odbywa się cykl warsztatów, zajęć plastycznych, sportowych, gier,zabaw. Ponadto organizowane są różnego rodzaju konkursy, turnieje i zawody. Wkażdej ze świetlic w zajęciach uczestniczy 30 dzieci i młodzieży.