PRZETARGI
- Zostałapodpisana umowa z Przedsiębiorstwem Exportu „IPB-EXIEM" Sp. zo.o. z Iławy nabudowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym. Zadanie mazostać zrealizowane do 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę brutto:259.076,71 zł,
-Zostały otwarte oferty  w  przetargu nieograniczonym  na„Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi wmiejscowości Omule wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatnianiaw Wałdyklach, gmina Lubawa". Wpłynęło sześć ofert.  Rozstrzygnięcieprzetargu w najbliższych dniach.
-Została podpisana umowa  z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. wIławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróg gminnych". Remontobejmie miejscowości: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn i potrwa do15 września 2009 r.
-Został podpisana umowa z Lubawską Spółką Komunalną Sp. o.o. na „Usługęzbierania i transportu  odpadów komunalnych z terenu gminy Lubawazbieranych w sposób selektywny". Ogłoszony przetarg nieograniczony na„Przebudowę chodników w miejscowościach Kazanice i Władyki".

CZYSTEŚRODOWISKO
Wśrodę, 12 sierpnia w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się spotkanie na tematrealizacji II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wRudnie. Porządek:
1)Prezentacja założeń rozbudowy systemu II etapu - Leszek Rochowicz, prezesspółki ZUOK RUDNO.
2) Analiza pozyskaniaśrodków zewnętrznych Programów Środowiskowych - Mariusz Rychcik, dyrektorRegionalnego Centrum Projektów Środowiskowych.

ZEBRANIECZŁONKÓW LGD
Wczwartek, 13 sierpnia o godz. 17:00 w świetlicy środowiskowej wMortęgach odbędzie się Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków LokalnejGrupy Działania. Porządek obrad:
-Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości, przedstawienieporządku zebrania i jego przyjęcia.
-Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.
-Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
-Dyskusja nad projektem zmian.
-Przyjęcie uchwały o zmianie LSR.
-Sprawy różne.
-Zakończenie zebrania.

JARMARKWAKACYJNY W RAKOWICACH
W sobotę,15 sierpnia o godz. 17.00 przy świetlicy w Rakowicach odbędzie się„Festyn Letni" organizowany w ramach projektu „Rakowice - integracja na aktywnąnutę"" przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Projekt współfinansowanyjest przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.