PRZETARGI

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-COMPLEX s.c. z Malborka na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę 1 mln. 15 tys. 228 zł i 49 gr. Planuje się, że przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z funduszy wspólnotowych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007=2013 na operację pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-warmińskiego 1 czerwca 2009 r.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Dostawę węgla kamiennego sortyment kostka do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa". Zwyciężyła oferta firmy: Składnica Artykułów Masowych „WEGLOPASZ" Sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał Żołdowa. Cena brutto 1 tony węgla kamiennego wynosi 564 zł 86 gr.  Szacunkowa ilość węgla - do 160 ton.

Rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa". Wybrano ofertę firmy „PETRO-NAFT" sp. z o.o. z Warszawy. Planuje się zakup do 160 tys. litrów oleju opałowego.

Ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubawa we miejscowościach: Czerlin, Lubstynek-Stegna, Omule-Napromek". Oferty należy składać do dnia 25 września 2009 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2009 r.

Otwarto oferty przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych". Wpłynęły dwie oferty. Wybór nastąpi w najbliższych dniach.

NARADA SOŁTYSÓW
W czwartek 24 września o godz. 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się narada Sołtysów. Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Omówienie ustawy o funduszu sołeckim.
3. Omówienie procedury składania wniosków budżetowych do projektu budżetu gminy na 2010 r.
4. Sprawy bieżące.

KOMISJE RADY GMINY
W czwartek 24 września o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie stwierdzenie prawomocności.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2009 r. - opinia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące. Dyskusja i wolne wnioski.

JESIENNY PIKNIK W MORTĘGACH PIKNIK ZŁOTA JESIEŃ W PRĄTNICY
W sobotę 26 września o godz. 15.00
przy świetlicy środowiskowej w Mortęgach odbędzie się „Jesienny Piknik" organizowany w ramach projektu „Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych". Natomiast w niedzielę 27 września o godz. 16.00 w Prątnicy zaplanowano w ramach projektu „Prątnica - aktywna społeczność" „Piknik Złota Jesień". Imprezy współfinansowane przez Unię Europejską realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.