PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

- Unieważniono przetarg nieograniczony na „Wykonanie ocieplenia budynku Urzędu Gminy Lubawa wraz z odnowieniem elewacji", ponieważ wszystkie oferty przekraczały kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Oferty należy składać do 30 października do godz. 9:00. Termin realizacji zamówienia upływa 30 listopada 2009 roku.

SESJA RADY GMINY
W czwartek, 29 października o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2008/2009..
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych:
a) radnych,
b) pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa,
c) uchwalenia programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Lubawa,
d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
10. Zakończenie obrad.

Szkolenia LEADER - szansą dla aktywnych liderów społeczności wiejskich:
W poniedziałek, 26 października o godz, 9.00 rozpocznie się szkolenie dla sołtysów, dyrektorów szkół oraz pracowników Urzędu Gminy Lubawa i OPS Gminy Lubawa  LEADER - szansą dla aktywnych liderów społeczności wiejskich dla potencjalnych beneficjentów programów w ramach osi 4 PROW (LEADER). Organizatorem jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

DOFINANSOWANIE NA WÓZ STRAŻACKI
W czwartek, 29 października wójt Gminy Lubawa podpisze umowę z  Marszałkiem Województwa Warmińsko-Maurskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu. Dofinansowanie ma wynieść 560 tys. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo Ekologiczne.