PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Wpłynęły dwie oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

PIENIĄDZE NA CHODNIKI
W piątek, 6 listopada o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie podpiszę umowę na  dofinansowanie „Przebudowy chodników w Kazanicach i Władykach". Pieniądze zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.  Dofinansowanie wyniesie 475 tys. 679 zł i 23 gr. z czego kwota 245 tys. 923 zł 46 gr. trafi do Kazanic a  229 tys. 755 zł i 77 gr. do Wałdyk. (kwoty brutto)

CZYSTE ŚRODOWISKO
W środę, 4 listopada o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się szkolenie dla sołtysów i przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, zorganizowane przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko". Głównym tematem będą „Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami i możliwości ich realizacji w ramach Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego ‘Czyste Środowisko'".

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
W środę, 4 listopada o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Restauracji IMD w Iławie, odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Iławie.
Porządek posiedzenia:
I CZĘŚĆ
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy za trzy kwartały bieżącego roku.
4. Zaangażowanie środków FP. PFRON i EFS wraz z liczbą zaktywizowanych osób bezrobotnych.
5. Korekta limitu środków na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2009 roku.
6. Omówienie wybranych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu tj.: zwrotna pomoc państwa dla osób bezrobotnych zobowiązanych do spłaty kredytu mieszkaniowego.
7. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
8. Umorzenie odsetek z tytułu otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.
9. Przedstawienie nowych regulacji prawnych mających zniwelować negatywne skutki kryzysu gospodarczego- pakiet antykryzysowy.
10. Sprawy różne.

II CZĘŚĆ
Szkolenie, którego tematem będzie: „ Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Zatrudnienia, jej rola i miejsce jako organu opiniodawczo - doradczego starosty"

KONFERENCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA
W poniedziałek, 9 listopada o godz. 10:00 w sali reprezentacyjnej na zamku ostródzkim, odbędzie się konferencja informacyjno - promocyjna Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Mamy naszą Konwencję".

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
We wtorek, 10 listopada o godz. 18:00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Prątnicy odbędzie się Wieczornica z okazji Święta Niepodległości.