PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW
W związku z licznymi pytaniami rolników dotyczącymi wyników kontroli wniosków o płatności bezpośrednie, w których stwierdzono nieprawidłowości w powierzchniach deklarowanych działek rolnych, wójt Gminy Lubawa organizuje wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Iławie z/s w Lubawie spotkanie dla rolników w celu wyjaśnienia zasad weryfikacji powierzchni uprawnionych do dopłat bezpośrednich.
Spotkanie odbędzie się w  poniedziałek, 23 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.

POSIEDZENE KOMISJI RADY GMINY
We wtorek, 24 listopada, o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W piątek, 27 listopada o godz.10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) stawek podatku od nieruchomości,
c) podatku od środków transportowych,
d) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok,
e) planu pracy Rady na 2010 rok.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

RADOSNA SZKOŁA
Szkoły z terenu gminy Lubawa uczestniczą w rządowym programie „Radosna Szkoła". Obejmuje on wsparcie na lata 2009-2014 i polega na pomocy w tworzeniu odpowiednich warunków dla aktywności ruchowej najmłodszych uczniów w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. W ramach programu szkoły podstawowe w Złotowie, Byszwałdzie, Prątnicy, Grabowie i Kazanicach otrzymają wsparcie finansowe (łączna kwota: 35.990 zł) m. in. na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz na urządzenie szkolnego placu zabaw.

ZJAZD DELEGATÓW LZS
W sobotę, 28 listopada o godz.15:30, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się, Gminny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy  Delegatów LZS.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zjazdu.
2. Wybór prezydium Zjazdu i Komisji.
3. Wręczenie odznaczeń.
4. Sprawozdanie Gminnego Zarządu LZS.
5. Sprawozdanie Gminnego Zarządu KR.
6. Dyskusja i wystąpienia gości.
7. Wybory Rady Gminnej oraz Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie uchwał.

ŚWIĘTO SZKOŁY
W czwartek, 26 listopada o godz. 9:00, w Szkole Podstawowej w Złotowie, odbędzie się Święto Szkoły.

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW LOKALNEJ ORGANIZACJI TUYSTYCZNEJ POJ. IŁAWSKIEGO I DORZECZA DRWĘCY
W czwartek, 26 listopada o godz.14:00, w Szałkowie, w gospodarstwie agroturystycznym „Azyl", odbędzie się walne zgromadzenie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy.

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN - CZYSTE ŚRODOWISKO
W poniedziałek, 30 listopada o godz. 12, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1), odbędzie się XVI Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko".
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XV Zgromadzenia.
3. Informacja o pracy Zarządu w okresie między Zgromadzeniami.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2009 r.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie ugody sądowej w sprawie z powództwa o zwiększenie wynagrodzenia z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo- Budowlanym INSPEC sp. z o.o. w Olsztynie.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.