INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE
Rozpoczęło się funkcjonowanie interaktywnych klas językowych w  dziewięciu szkołach wiejskich Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych. Oficjalne otwarcie klas językowych nastąpi w najbliższych dniach.

AKTYWNA RODZINA
We wtorek, 15 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja  kończąca realizację II edycji projektu systemowego „Aktywna rodzina".
Program konferencji:
godz. 10.00 - przywitanie gości oraz uczestników projektu
- uroczyste otwarcie konferencji
- wystąpienie wójta gminy Lubawa - Tomasza Ewertowskiego
- prezentacja multimedialna nt. realizacji projektu w 2009 roku
- projekcja filmu z realizacji projektu
- wręczenie uczestnikom projektu zaświadczeń i certyfikatów
godz. 11:30 - zakończenie konferencji

PROMOCJA GOSPODARCZA POLSKI WSCHODNIEJ
We wtorek, 15 grudnia o godz. 11:00 w Olsztynie odbędzie się konferencja „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej - plan działań 2010"  organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie oraz Warmińsko-mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

TERENY INWESTYCYJNE
W środę, 16 grudnia o godz. 12:00 w Dorotowie odbędzie się konferencja: „Możliwości finansowania działań związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych do 2012 roku". Organizatorem spotkania jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
Na środę, 16 grudnia na godz. 11:00 zaplanowana została konferencja podsumowująca wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „PRO WiM szansą na zintensyfikowanie rozwoju województwa". Organizator: Departament zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN - CZYSTE ŚRODOWISKO
W czwartek, 17 grudnia o godz. 11:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1), odbędzie się XVII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko".
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Zgromadzenia.
3. Informacja o pracy Zarządu w okresie między Zgromadzeniami.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2010 r. 
    1) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu
    2) odczytanie projektu uchwały budżetowej
    3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
    4) dyskusja nad projektem budżetu
    5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

SZKOLENIE - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W sobotę, 19 grudnia wójt będzie uczestniczył w szkoleniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tematy wiodące:
- System szkolenia członków ochotniczych Straży Pożarnych;
- Organizacja łączności pomiędzy Lotniczym Pogotowiem ratunkowym a innymi statkami powietrznymi;
- Zasady wypełniania dokumentacji operacyjnej wykorzystywanej na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych i do innych celów;
- Uchwała nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień obowiązującego od 1 stycznia 2010 r.;
- Omówienie kampanii Sprawozdawczej 2009/210 r. (organizacja zebrań w OSP);
- Sprawy bieżące.
Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie o godz. 10:00. Organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Iławie.

SPOTKANIE WIGILIJNO-OPŁATKOWE
W czwartek, 17 grudnia o godz. 10:00 w Zajeździe Tropicana w Rożentalu odbędzie się Spotkanie Wigilijno-Opłatkowe dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych . Organizatorami spotkania są: Urząd Gminy Lubawa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

WIGILIA W ZŁOTOWIE
W piątek, 18 grudnia o godz. 11:00
w Szkole Podstawowej w Złotowie odbędzie się uroczysta Wigilia organizowana przez radę Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski SP Złotowo.

SPOTKANIE WIGILIJNE
W czwartek, 17 grudnia o godz. 12:00 w budynku przy ul. Kupnera odbędzie się Spotkanie Wigilijne organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
We wtorek , 22 grudnia o godz. 15:00, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Spotkanie Opłatkowe organizowane przez Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.