PRZETARGI, KONKURSY
PRZEBUDOWA DROGI - BYSZWAŁD

Został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi w miejscowości Byszwałd”. Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
- Poszerzenie jezdni z kostki betonowej typu polbruk
- Remont po wybudowaniu kan. deszczowej, ustawieniu wpustów ulicznych, studni  rewizyjnych
- Chodniki z kostki betonowej typu polbruk
- Zjazdy do posesji z kostki betonowej typu polbruk
- Wykończenia
- Przyłącza kanalizacji deszczowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

DOSTAWA KRUSZYWA DO REMONTU DRÓG

Ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa do remontu dróg. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa do remontu dróg wraz z jego dostawą.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego”. Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3600 zł. Termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

 

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY
We wtorek, 23 marca o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1.  Otwarcie i  stwierdzenie prawomocności.
2.  Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa- opinia.
3.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za rok 2009- opinia.
4.  Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
5.  Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

NUMER JEDEN W WOJEWÓDZTWIE
W czwartek, 18 marca
Tomasz Ewertowski, wójt Gminy Lubawa odebrał z rąk wiceprzewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS Złotą Odznakę Honorową w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim. Ponadto Gmina Lubawa zajęła I miejsce w Wojewódzkim Sportowym Współzawodnictwie Gmin w roku 2009. W plebiscycie Krajowego Zrzeszenia LZS brało udział 76 gmin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO- IŁAWSKIEGO
W czwartek, 25 marca o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbędzie się XVIII Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”. Na Zgromadzeniu zostanie m.in. przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2010 rok, uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 oraz projekt uchwały w sprawie dopłat na rzecz spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. w Rudnie.

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIAST, GMIN I POWIATÓW DORZECZA DRWĘCY
We wtorek, 23 marca o godz. 11
w Kurzętniku w Gminnym Centrum Kultury odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Na zebraniu nastąpi:
- podjęcie uchwały zmiany Statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Zarządu Stowarzyszenia za 2009 r.,
- sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2009 rok,
- podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich w 2010 r.,
- uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2010 r.
- przedstawienie projektu realizowanego przez organizację Zielone Płuca Polski Life+ oraz omówienie możliwości współudziału w projekcie w zakresie obejmującym zagospodarowanie turystyczne dorzecza Drwęcy.

KONFERENCJA- URATUJMY STARE DWORCE
We wtorek, 23 marca o godz. 11
w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się konferencja „Uratujmy Stare Dworce”. Celem konferencji jest wypracowanie skutecznych działań i ekonomicznych rozwiązań, które odpowiedzą na pytanie, czy istnieje możliwość prawna przekazania dworców jednostkom samorządowym lub osobom prywatnym.

PREZENTACJA MAKIETY POCHYLNI „OLEŚNICA”
W czwartek, 25 marca o godz. 10
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie    odbędzie się prezentacja makiety pochylni „Oleśnica” w Powiecie Iławskim.

OBRADY SESJI RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
W czwartek, 25 marca o godz. 12
w sali konferencyjnej Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędą się obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Iławskiego. W programie sesji m.in.:
- Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2009.
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2009 oraz informacja i stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

KONFERENCJE W GMINIE LUBAWA
W czwartek, 25 marca
o godzinie 17.00 w świetlicy środowiskowej w Szczepankowie odbędzie się konferencję kończącą realizację projektu ,,W Szczepankowie jest szałowo”. Natomiast w poniedziałek 29 marca o godzinie 18.00 w świetlicy środowiskowej w Prątnicy odbędzie się konferencję kończącą realizację projektu ,,Prątnica – aktywna społeczność”. Jednym z elementów spotkania będzie przedstawienie artystyczne przygotowane przez uczestników warsztatów teatralnych.
W czwartek, 18 marca w Szkole Podstawowej w Złotowie odbyła się konferencja kończącą realizację projektu ,,Złoty Zakątek to Złotowo”. Natomiast w piątek 19 marca w Mortęgach zakończono realizację projektu ,,Mortęgi – wieś inicjatyw pozytywnych”.

KIERMASZ WIELKANOCNY W RAKOWICACH

W poniedziałek, 29
marca odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Rakowicach KIERMASZ WIELKANOCNY. Wśród prac wykonanych przez dzieci będą koszyki z jajkami, wełniane kurczaczki, wełniane baranki, kolorowe jajeczka, kartki świąteczne, wiosenne kwiatki oraz książki dekoracyjne. Serdecznie zapraszamy.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W dniach 19-21 marca
, przy współpracy OPS Gminy Lubawa, MOPS w Lubawie i Warmińsko-Mazurskiego Banku Żywności,  odbyła się w sklepach na terenie miasta i gminy Lubawa wielkanocna zbiórka żywności

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W środę, 17 marca
w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu przystąpiło 21 osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, m.in. z Grabowa, Rożentala, Rumienicy, Sampławy i  Tuszewa. Młodzież miała 45 minut na rozwiązanie całego testu, który składał się z 40 pytań. W  komisji egzaminacyjnej zasiadali: Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie- Krzysztof Rutkowski, przedstawiciel OSP Rożental- Krzysztof Szałkowski.  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie- Krzysztof Tomanek oraz Sekretarz OSP Gminy Lubawa- Jerzy Żuralski. Na zwycięzców czekały nagrody książkowe, które  wręczył  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, a zarazem Wójt Gminy Lubawa- Tomasz Ewertowski. Kolejnym etapem turnieju są powiatowe eliminacje, które odbędą się 26 marca w Gimnazjum nr 1 w Iławie.

Wyniki eliminacji:
Szkoły Podstawowe:
1.  Maria Ewertowska- Rożental
2.  Krzysztof Żuralski- Rożental
3.  Zuzanna Łubkowska- Rożental
Gimnazja:
1.  Mateusz Kowalski- Grabowo
2.  Mateusz Babski- Grabowo
3. Anna Marszelewska- Grabowo