PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.

- Realizowana jest także przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

- Został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Inwestycja o wartości prawie 2 mln. 900 tys. zł ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r. Część zadań zostanie w tym roku dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI

- Zakończyła się modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Kolejny etap realizacji zadania to dostawa wyposażenia, m.in. regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego. Łączna wartość inwestycji wyniesie około pół miliona złotych. Zadanie to jest współfinansowane w kwocie ponad 200 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

KLUB SENIOR +

Została podpisana umowa na wykonie centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem budynku Świetlicy Wiejskiej w Mortęgach, w której powstanie Klub „Senior+”. Wykonawcą zadania o wartości ponad 360 tys. zł została firma VURO ze Strumienia. Remont świetlicy ma zostać zakończony do 15 grudnia 2018 roku, natomiast otwarcie Klubu planowane jest w lutym 2019 roku. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dotację w kwocie 150 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY

We wtorek 16 października o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. W porządku posiedzenia m.in.:

- Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji rady Gminy.

 

POSIEDZENIE ZOSP RP

W środę 17 października o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie. Podczas spotkania planowane jest przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego przedstawicielom jednostek OSP Gminy Lubawa. Sprzęt zakupiony został dzięki środkom z budżetu Gminy Wiejskiej Lubawa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 18 października o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4. Wolne wnioski i interpelacji.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,

b) zmiany uchwały budżetowej,

c) stawek podatku od nieruchomości,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Wręczenie podziękowań za pracę w organach samorządu gminnego.

9. Zakończenie obrad.

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ZOSP RP

W piątek 19 października o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie.