ODBIÓR TECHNICZNY
W najbliższych dniach odbędą się odbiory techniczne zrealizowanych zadań:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap.
Inwestycję wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy.
- Przebudowa i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie.

BOISKO W PRĄTNICY
We wtorek, 5 października o godz. 11:00 odbędzie odbiór techniczny nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy. Jest to trzecie boisko (po obiektach wybudowanych przy ZS w Kazanicach i Grabowie-Wałdykch), które powstało w tym roku. Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka.

PRZETARGI, KONKURSY
* Został wykonany wykonawca remontu chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo. Inwestycję zrealizuje Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2010 r.
* Wpłynęło 6 ofert na usługę zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony wybór wykonawców na poszczególne części gminy.
* Wpłynęły dwie oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

ŚWIĘTO SZKOŁY W ROŻENTALU
W poniedziałek, 4 października o godz. 8:20 odbędzie się  uroczystość z okazji Święta Szkoły w Rożentalu. W programie m.in. Msza Święta w Kościele św. Wawrzyńca, program artystyczny, klasowe muzykowanie oraz III Bieg Papieski.

POŻEGNANIE KANONIKA
W poniedziałek, 4 października o godz. 11:00 w Prątnicy odbędą się uroczystości pogrzebowe ks. kanonika Konrada Sobieckiego,  będzie im przewodniczył biskup toruński pomocniczy Józef Szamocki. Ksiądz Konrad Sobiecki zasłynął jako założyciel i długoletni kierownik pieszej pielgrzymki na Jasną Górę pod nazwą Ziemia Lubawska. Miał 88 lat.

OTWARCIE BOISKA GRABOWO-WAŁDYKI
W poniedziałek, 27 września o godz. 12:30
przy Zespole Szkół w Grabowie- Wałdykach odbędzie się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego boiska sportowego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Został ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Przewiduje się, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oferty należy składać do 1 października 2010 r.
16 września zostało otwarte podobne boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Kazanicach. Obecnie dobiega końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Prątnicy.
Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka.
Natomiast  21 września odbył się odbiór  techniczny nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  Złotowie. Wartość obiektu o powierzchni prawie 740 m kwadratowych wyniosła  ponad 1 mln 400 tys. zł.

ODBIÓR TECHNICZNY NOWEGO CHODNIKA W GRABOWIE
We wtorek, 28 września o godz. 13:00
odbędzie się odbiór techniczny nowo powstałego chodnika w Grabowie (300 mb). Obecnie gmina Lubawa realizuje również przebudowę chodników w kilku miejscowościach. Od początku roku przebudowano 630 mb chodników w: Targowisku odcinek  60 mb, Władykach odcinek  80 mb, Fijewie odcinek 490 mb.

ODBIÓR TECHNICZNY DROGI KAZANICE-ROŻENTAL, POMIERKI-KOŁODZIEJKI
We wtorek, 28 września o godz. 13:30 odbędzie się odbiór techniczy wyremontowanej drogi na odcinku: Kazanice- Rożental i Pomierki- Kołodziejki.
- na odcinku Pomierki –Kołodziejki 1,4 km (szacunkowa wartość zadania – 120.000 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz);
- na odcinku Rożental – Kazanice 1,7 km (szacunkowa  wartość – 188.000 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz).

* POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY
W czwartek, 23 września o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2010 r.-opinia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

* XLIII SESJA RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
W czwartek, 23 września o godz. 12 w sali konferencyjnej Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie( ul. Andresa 2A) odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego III kadencji.

* PRZEKAZANIE PLANU BUDOWY I OTWARCIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
W poniedziałek, 20 września o godz. 11 przed budynkiem byłej kuchni i pralni odbędzie się uroczysta ceremonia przekazania placu budowy w ramach realizacji projektu „Remont i adaptacja budynku kuchni i pralni Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na ośrodek rehabilitacyjny oraz otwarcie wyremontowanego Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznego oraz Oddziału Pediatrycznego.

NOWA SIEDZIBA URZĘDU PRACY
We wtorek, 14 września o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i prezentacja Centrum Aktywizacji Zawodowej.

115-LECIE OSP LUBAWA
W piątek, 17 września odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 115-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

MISTRZOSTWA W SPORCIE POŻARNICZYM
W piątek, 17 września o godz. 9:00 na stadionie miejskim w Iławie rozegrane zostaną XI Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym.


DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE

W niedzielę, 19 września w Lidzbarku Warmińskim o godz. 12:00 rozpoczną się uroczystości dożynkowe województwa warmińsko-mazurskiego.

SPOSÓB NA NUDĘ

W niedzielę, 19 września przy świetlicy wiejskiej w Omulu odbędzie się Festyn integracyjny organizowany w ramach projektu „Sposób na nudę”. Początek imprezy o godz. 14:00.

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek, 6 września o godz. 11 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawaodbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W czwartek, 9 września o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce.
5. Wolne wnioski i interpelacje.
6. Podjecie uchwał w sprawach:
a) Zmiany uchwały budżetowej,
b) Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa,
c) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
d) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
f) W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej tych organizacji,
g) Przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.
1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
2. Zakończenie obrad.