PRZETARGI, KONKURSY
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
Został ogłoszony nieograniczony przetarg na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenia usług komplementarnych i specjalnych dla w/w usług na rzecz Urzędu Gminy Lubawa w 2010/2011 roku. Termin składania oferta upływa z dniem 29.04.2010 roku.

INNE
XXXVII SESJA RADY GMINY
W czwartek, 29 kwietnia, o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XXXVII  zwyczajna Sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2009 rok:
a) odczytanie uchwały kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa za 2009 rok,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009,
d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok,
e) odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej
b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,

d) przyjęcia darowizny.

8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
9.  Zakończenie obrad.

PRZETARGI, KONKURSY
PRZEBUDOWA DROGI - BYSZWAŁD

Został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi w miejscowości Byszwałd”. Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
- Poszerzenie jezdni z kostki betonowej typu polbruk
- Remont po wybudowaniu kan. deszczowej, ustawieniu wpustów ulicznych, studni  rewizyjnych
- Chodniki z kostki betonowej typu polbruk
- Zjazdy do posesji z kostki betonowej typu polbruk
- Wykończenia
- Przyłącza kanalizacji deszczowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

DOSTAWA KRUSZYWA DO REMONTU DRÓG

Ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa do remontu dróg. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa do remontu dróg wraz z jego dostawą.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego”. Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3600 zł. Termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

 

PRZETARGI, KONKURSY

PRZEBUDOWA DROGI - RODZONE

Został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone". Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z wykonaniem ścieków przy krawędzi jezdni z kostki betonowej typu polbruk;
- roboty związane z wykonaniem jezdni z asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej, zjazdów do posesji;
- roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i studni chłonnych.
Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


BUDOWA CHODNIKA - FIJEWO
17 marca upływa termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę chodnika w miejscowości Fijewo". W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem zjazdów z  kostki betonowej typu polbruk;
- roboty związane z wykonaniem chodnika z kostki betonowej
typu polbruk oraz roboty wykończeniowe.
Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


WSPARCIE ORGANZACJI POZARZĄDOWYCH
Został ogłaszony otwarty konkurs ofert na "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego". Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3600 zł. Termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

PRZETARGI, KONKURSY
Został ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo - Władyki. Termin składania ofert upływa z dniem 04.03.2010. Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

SESJA RADY GIMNY LUBAWA
W  czwartek, 25 lutego o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy obędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie o działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - opinia Komisji.
6. Podjecie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej,
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.


KONFERENCJA- BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
We wtorek, 23 lutego o godz. 10
w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku (ul. Mickiewicza 22), odbędzie się Konferencja pt. „Budowa biogazowi rolniczych szansą rozwoju Warmii i Mazur".

POSIEDZENIE RADY GMINY
W piątek, 19 lutego o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy obędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Temat posiedzenia:
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.
Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
3.
Informacja o działalności Policji w Lubawie.
4.
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubawa.
5.
Informacja o działalności ARiMR Biura Powiatowego w Lubawie.
6.
Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
7.
Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.