PRZETARGI, KONKURSY
Wójt Gminy Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na "Powierzenie organizacji imprez sportowych w 2010 roku". Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2010 r. o godz. 15:00. Łączna kwota na zadania: 165.000,00 zł.

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI
We wtorek, 26 stycznia, o godz. 10 w biurze Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, odbędzie się spotkanie ze Związkiem Zawodowym Rolników w sprawie utrzymania siedzimy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę 27 stycznia, o godz. 10 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - opinia.
3. Informacja o przygotowaniu dom ferii zimowych na terenie szkół.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W czwartek, 7 stycznia o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Na godz. 10:00 została zaplanowana XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wolne wnioski i interpelacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej
b) zawarcia porozumienia międzygminnego.
c) Opinii odnoście projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca".
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6. Zakończenie obrad.

OTWARCIE STACJI UZDATNIANIA WODY W OMULU
W czwartek, 7 stycznia o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Omulu. Stacja została rozbudowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zastosowano w niej układ dwustopniowy z 2 zbiornikami retencyjnymi po 50 tys. litrów każdy. Dzięki modernizacji jakość wody została dostosowana do obowiązujących norm. Zbiorniki w Omulu pochodzą  ze stacji uzdatniania wody w Władykach. Natomiast w Władykach zostały użyte nowe zbiorniki, każdy o pojemności 150 tys. litrów. Koszt inwestycji wyniósł około 1,50 mln zł i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to już czwarta i ostatnia zmodernizowana stacja uzdatniania wody w gminie Lubawa. Tym samym został zakończony ostatni etap pierścieniowo spinający gminę, oznacza to, że w przypadku awarii zasilanie jest zagwarantowane.

INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE
Rozpoczęło się funkcjonowanie interaktywnych klas językowych w  dziewięciu szkołach wiejskich Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych. Oficjalne otwarcie klas językowych nastąpi w najbliższych dniach.

PRZETARGI
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na  „Usługi wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa". W ramach zamówienia należy wykonać usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych z pojemników ścieków zlokalizowanych przy budynkach szkolnych, gminnych, komunalnych oraz innych podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Zamówienie obejmuje opróżnienie pojemników oraz transport do oczyszczalni ścieków. Termin składania ofert do 28 grudnia do godz. 9:00. Szczegóły na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE
Rozpoczęło się funkcjonowanie interaktywnych klas językowych w  dziewięciu szkołach wiejskich Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych. Oficjalne otwarcie klas językowych nastąpi w najbliższych dniach.

AKTYWNA RODZINA
We wtorek, 15 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja  kończąca realizację II edycji projektu systemowego „Aktywna rodzina".
Program konferencji:
godz. 10.00 - przywitanie gości oraz uczestników projektu
- uroczyste otwarcie konferencji
- wystąpienie wójta gminy Lubawa - Tomasza Ewertowskiego
- prezentacja multimedialna nt. realizacji projektu w 2009 roku
- projekcja filmu z realizacji projektu
- wręczenie uczestnikom projektu zaświadczeń i certyfikatów
godz. 11:30 - zakończenie konferencji

PROMOCJA GOSPODARCZA POLSKI WSCHODNIEJ
We wtorek, 15 grudnia o godz. 11:00 w Olsztynie odbędzie się konferencja „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej - plan działań 2010"  organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie oraz Warmińsko-mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę, 9 grudnia o godz. 10:00 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja i podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
3. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

OTWARCIE NOWEJ INWESTYCJI
W poniedziałek, 7 grudnia o godz. 14: 00  odbędzie się uroczyste otwarcie inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N Samborowo - Gierłoż II etap" współfinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

90- LECIE PCK
W poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:30 w Kinoteatrze w Iławie, odbędą się obchody 90-lecia PCK w Polska.

OTWARCIE BOISKA
W piątek, 11 grudnia o godz. 13:00 w Zespole Szkół w Mrocznie odbędzie się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego.