PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

- Unieważniono przetarg nieograniczony na „Wykonanie ocieplenia budynku Urzędu Gminy Lubawa wraz z odnowieniem elewacji", ponieważ wszystkie oferty przekraczały kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Oferty należy składać do 30 października do godz. 9:00. Termin realizacji zamówienia upływa 30 listopada 2009 roku.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W środę, 30 września mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 12.

PRZETARGI
Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-COMPLEX s.c. z Malborka na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę 1 mln. 15 tys. 228 zł i 49 gr. Planuje się, że przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z funduszy wspólnotowych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-warmińskiego 1 czerwca 2009 r.

W piątek, 25 września zostały otwarte ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubawa we miejscowościach: Czerlin, Lubstynek-Stegna, Omule-Napromek". Wpłynęły 2 oferty. Wybór nastąpi w najbliższym czasie.

PRZETARGI

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-COMPLEX s.c. z Malborka na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę 1 mln. 15 tys. 228 zł i 49 gr. Planuje się, że przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z funduszy wspólnotowych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007=2013 na operację pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-warmińskiego 1 czerwca 2009 r.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Dostawę węgla kamiennego sortyment kostka do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa". Zwyciężyła oferta firmy: Składnica Artykułów Masowych „WEGLOPASZ" Sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał Żołdowa. Cena brutto 1 tony węgla kamiennego wynosi 564 zł 86 gr.  Szacunkowa ilość węgla - do 160 ton.

Rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa". Wybrano ofertę firmy „PETRO-NAFT" sp. z o.o. z Warszawy. Planuje się zakup do 160 tys. litrów oleju opałowego.

Ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubawa we miejscowościach: Czerlin, Lubstynek-Stegna, Omule-Napromek". Oferty należy składać do dnia 25 września 2009 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2009 r.

Otwarto oferty przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych". Wpłynęły dwie oferty. Wybór nastąpi w najbliższych dniach.

KOMISJERADY GMINY
We wtorek, 24sierpnia w sali sesyjnej odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji RadyGminy.
Tematemposiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenieprawomocności.
2. Zaopiniowanieprojektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3.Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJARADY GMINY
W piątek, 28sierpniao godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie,stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie zdziałalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski iinterpelacje.
5. Podjecie uchwał wsprawach:
a) zmiany uchwałybudżetowej
b) zaciągnięciadługoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu GminyLubawa
c) zmieniająca uchwałę wsprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat
d) zatwierdzenia dorealizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. „Sposób nanudę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
e) zatwierdzenia dorealizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. „Jesieńżycia - czas seniora" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
6. Odpowiedzi na wnioskii interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

PRZETARGI
- Zostałapodpisana umowa z Przedsiębiorstwem Exportu „IPB-EXIEM" Sp. zo.o. z Iławy nabudowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym. Zadanie mazostać zrealizowane do 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę brutto:259.076,71 zł,
-Zostały otwarte oferty  w  przetargu nieograniczonym  na„Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi wmiejscowości Omule wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatnianiaw Wałdyklach, gmina Lubawa". Wpłynęło sześć ofert.  Rozstrzygnięcieprzetargu w najbliższych dniach.
-Została podpisana umowa  z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. wIławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróg gminnych". Remontobejmie miejscowości: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn i potrwa do15 września 2009 r.
-Został podpisana umowa z Lubawską Spółką Komunalną Sp. o.o. na „Usługęzbierania i transportu  odpadów komunalnych z terenu gminy Lubawazbieranych w sposób selektywny". Ogłoszony przetarg nieograniczony na„Przebudowę chodników w miejscowościach Kazanice i Władyki".

CZYSTEŚRODOWISKO
Wśrodę, 12 sierpnia w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się spotkanie na tematrealizacji II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wRudnie. Porządek:
1)Prezentacja założeń rozbudowy systemu II etapu - Leszek Rochowicz, prezesspółki ZUOK RUDNO.
2) Analiza pozyskaniaśrodków zewnętrznych Programów Środowiskowych - Mariusz Rychcik, dyrektorRegionalnego Centrum Projektów Środowiskowych.