Z dniem 1 lutego 2015r. utraciła moc  Uchwała Nr XIV/65/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie informuje,
iż zgodnie ze zmianą przepisu art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzoną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) z dniem 1 lutego 2015r. utraciła moc Uchwała Nr XIV/65/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych w sołectwach: Rudno, Pobórze, Jankowiec, którym z mocy uchylonej uchwały o dopłatach przyznano dopłaty zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zgodnie ze złożonymi deklaracjami poczynając od dnia 1 lutego 2015r. ( opłata powinna być wnoszona do 15-go każdego miesiąca).

W przypadku dopłat przyznanych decyzją Zarządu Związku Gmin na każde trzecie i następne dziecko w rodzinie ze względów socjalnych i społecznych - pozostają one w mocy do czasu określonego w decyzji.

Od dnia 1 lutego 2015 roku nie wydaje się nowych decyzji na dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowym przepisem Zgromadzenie Związku Gmin w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. W najbliższym czasie projekt uchwały w tym przedmiocie zostanie poddany pod głosowanie.

Ostróda, dn. 16.02.2015r.

Dyrektor Biura Związku
Krystyna Dobkiewicz