Na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu ogłaszam nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Lubawa.

1.    Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa zostanie przeprowadzony w terminie od 29 marca 2017 roku do 12 kwietnia 2017 roku.
2.    W skład Rady Seniorów Gminy Lubawa wchodzi do 12 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej 1/4 składu Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia.
3.    Członkami Rady Seniorów Gminy Lubawa mogą zostać:
a)    przedstawiciele seniorów,
b)    przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych,
c)    przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
4.    Podstawą kandydowania jest złożenie w terminie, o którym mowa w pkt 1 formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5.    Prawo zgłoszenia kandydata mają organizacje, o których mowa w pkt 3.
6.    Każda organizacja, o której mowa w pkt 3 może zgłosić 1 przedstawiciela.
7.    Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 4  dostępny będzie w Dziale Aktywizacji i Integracji Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa ul. 19 Stycznia 25, w pok. 4 oraz na  stronach internetowych: www.gminalubawa.pl i  www.gopslubawa.4bip.pl.
8.    Zgłoszenia dokonać można poprzez dostarczenie lub przesłanie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa (Fijewo 73, 14 - 260 Lubawa), formularza zgłoszeniowego w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa".
9.    O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.