PRZETARGI, KONKURSY
- Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010 r. do godz. 15.
- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w Gminnym Biurze Spisowym pokój nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.
- Informuję, że Spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., będzie udostępniony do wglądu w dniach od 7 czerwca 2010 r. do dnia 11 czerwca 2010 r. w godz. od 8.00 – 14.00, w Urzędzie Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie nr 73, blok B, pok. Nr 22.

DNI RODZINY

W ramach XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przebiegających w tym roku pod hasłem: „Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie” od 14 maja do 9 czerwca w grupach zabawowych, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych działających na terenie gminy Lubawa, organizowane są imprezy integracyjne takie jak: Dzień Matki w Byszwałdzie i Grabowie Władykach, piknik integracyjny w Łążynie oraz Dzień Dziecka w Mortęgach i Pratnicy.
W środę, 9 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie odbędzie się uroczyste Wojewódzkie Zakończenie Dni Rodziny. W programie zaplanowano: referaty, prezentację oraz wystawę prezentującą obchody na terenie poszczególnych gmin województwa.

WALNE W CECHU
W piątek, 11 czerwca o godz. 15
w Karczmie nad Sandelą odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo -wyborcze członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

PIKNIK INTEGRACYJNY
W niedzielę, 13 czerwca o godz. 14.00
przy świetlicy wiejskiej w Omulu odbędzie się piknik integracyjny organizowany w ramach projektu ,,Sposób na nudę”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XX-LECIE SAMORZADÓW W POLSCE
We wtorek, 8 czerwca
o godz. 15:00 w Teatrze im. Aleksandra Sewrska w Elblągu odbędzie się uroczystość XX-lecia samorządów w Polsce.

KONFERENCJA W OLSZTYNIE
W dniach 10-12 czerwca
w Olsztynie odbędzie się IX Konferencja Regionów Europy ds. Środowiska (ENCORE) Zmiany Klimatu i Bioróżnorodność.

KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ
W czwartek, 10 czerwca
w SP w Wisielcu odbędzie się Finał XV Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej. W konkursie wezmą udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

ZAWODY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W piątek, 11
czerwca o godz. 9:15 rozpoczną się XII Powiatowe Zawody Osób Niepełnosprawnych. Igrzyska zostaną rozegrane na Stadionie Łazienkowskim w Lubawie.