PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
W czwartek 30 marca o godz. 10:00 wójt weźmie udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubawie.

SESJA RADY GMINY
W czwartek 30 marca o godz. 13:00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie się XXV zwyczajna sesja rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:          
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2016 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
c) zmiany uchwały budżetowej,
d) udzielenia pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji utworzony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
e) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
h) przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2022 projektu pn. „Rodzina na PLUS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
i) dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacji.
10. Zakończenie obrad.

IGRZYSKA SAMORZĄDOWE
W sobotę 25 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Krystyny Szymańskiej – Lary w Nidzicy odbyły się Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe o „Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
W zawodach udział brali przedstawiciele 15 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy rywalizowali ze sobą w konkurencjach przewidzianych w programie imprezy: trójbój kadry samorządowej oraz pracowników UG, wielobój rodzinny, podnoszenie odważnika 17,5 kg, tenis stołowy, szachy, warcaby, brydż sportowy, drużynowy czwórbój rekreacyjny seniorów 60+ oraz przeciąganie liny. Gmina Lubawa wywalczyła w klasyfikacji zespołowej V miejsce (284,5 pkt.). Indywidualnie miejsca na podium zajęli: Jan Laskowski (I miejsce – trójbój kadry samorządowej oraz pracowników UG), Sławomir Łukaszewski (I miejsce – podnoszenie odważnika 17,5 kg), Wioletta Karczewska (III miejsce – szachy), Michał Surdykowski (III miejsce – tenis stołowy).