Drukuj

ODBIÓR TECHNICZNY INWESTYCJI
We wtorek 28 listopada o godz. 10:00 odbędzie się odbiór techniczny inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych:
- Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów,
- 310 m drogi gminnej w Prątnicy przy miejscowym ośrodku zdrowia oraz świetlicy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim realizuje przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI

Została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

REMONTY ŚWIETLIC
Dobiegają końca prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Zadanie realizuje firma Skiba z Brodnicy. Termin realizacji do końca listopada 2017 roku.
Trwają prace w budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie polegające na przebudowie i odnowieniu pomieszczeń oraz wykonaniu centralnego ogrzewania gazowego. Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego. W zmodernizowanym budynku zostanie uruchomiona placówka dla osób starszych - klub Senior +.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W środę 29 listopada o godz. 9:00 odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. mgr inż. Macieja Jasińskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski i interpelacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) stawek podatku od nieruchomości,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
f) Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
g) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2018 rok,
h) planu pracy Rady na 2018 rok.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.