UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

ODPRAWA ROCZNA
W poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 wójt weźmie udział w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Tematem odprawy będzie podsumowanie efektów pracy KPP w Iławie za rok 2017, ocena współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz prezentacja głównych kierunków działań na rok 2018.

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA
W czwartek 25 stycznia o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie:
- informacja o stanie ochrony p.poż.;
- sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu za rok 2017;
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy;
- Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP
Rozpoczął się okres sprawozdawczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. W piątek 26 stycznia o godz. 18:00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Omule. Natomiast w sobotę 27 stycznia o godz. 18:30 zaplanowano zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Złotowo. Głównym tematem spotkań jest podsumowanie działalności jednostek w roku 2017.