UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

UMOWA NA DOFINANSOWANIE
W piątek 26 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wójt podpisał umowę na dofinansowanie operacji pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad  202 tys. zł.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
We wtorek 30 stycznia o godz. 10:00 odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Przyjęcie informacji o stanie ochrony p.poż.
5. Wolne wnioski i interpelacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
d) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubawa na lata 2018-2020,
e) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2018r.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.

SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP
Trwa okres sprawozdawczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. W piątek 2 lutego o godz. 17:00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Rumienica, o 18:30 w OSP Gutowo. Natomiast na piątek 9 lutego zaplanowane zostały zebrania w jednostkach OSP Prątnica (godz. 17:00) oraz OSP Rożental (godz. 18:30). Głównym tematem spotkań jest podsumowanie działalności jednostek w roku 2017.