INWESTYCJE
Podpisana została umowa z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło w Ostródzie na powierzenie zadania publicznego pod nazwą „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Umowa obowiązuje do końca grudnia 2016 r.

POWRÓT LUBAWY DO OJCZYZNY
We wtorek 10 stycznia o godz. 8:30 wójt weźmie udział w obchodach 96. rocznicy powrotu Lubawy do Ojczyzny.

ZEBRANIA WIEJSKIE
- W środę 20 stycznia o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Grabowo. Tematem zebrania będzie omówienie założeń zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grabowo oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości.
- W czwartek 21 stycznia o godz. 11:00 spotkają się mieszkańcy sołectwa Prątnica. Podczas zebrania wiejskiego zostanie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Prątnica.

INWESTYCJE
- Została podpisana umowa na wywóz nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa z firmą Usługi Asenizacyjne z Lubawy na okres jednego roku.
- Został ogłoszony konkurs na powierzenie organizacji imprez sportowych w 2016 roku. Oferty można składać do dnia 4 stycznia 2016 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy. Szczegóły dostępnie na stronie BIP.

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
W poniedziałek 28 grudnia o godz. 10:00 wójt weźmie udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

SESJA RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
We wtorek 29 grudnia o godz. 11:00 wójt będzie uczestniczył w obradach XV Sesji rady powiatu Iławskiego.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W środę 30 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się  XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

INWESTYCJE
- Została podpisana umowa na wywóz nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa z firmą Usługi Asenizacyjne z Lubawy na okres jednego roku.
- Został ogłoszony konkurs na powierzenie zadania publicznego „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Oferty można składać do 23 grudnia do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły dostępnie na stronie BIP.
- Został ogłoszony konkurs na powierzenie organizacji imprez sportowych w 2016 roku. Oferty można składać do dnia 4 stycznia 2016 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy. Szczegóły dostępnie na stronie BIP.

SPOTKANIE WIGILIJNO-OPŁATKOWE
W poniedziałek 21 grudnia o godz. 13:00 wójt weźmie udział w spotkaniu Wigilijno-Opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Lubawie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubawie i Domem Pomocy Społecznej w Lubawie.

INWESTYCJE
- Wpłynęła jedna oferta na wywóz nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Rozstrzygnięcie w najbliższych dniach.
- Został ogłoszony konkurs na powierzenie zadania publicznego „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Oferty można składać do 23 grudnia do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły dostępnie na stronie BIP.
- Został ogłoszony konkurs na powierzenie organizacji imprez sportowych w 2016 roku. Oferty można składać do dnia 4 stycznia 2016 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy. Szczegóły dostępnie na stronie BIP.

ZARZĄD OSP
W poniedziałek 14 grudnia o godz. 14:15 wójt będzie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. W programie posiedzenia m.in. zaplanowano:
- omówienie przebiegu zawodów sportowo-pożarniczych MDP oraz jednostek OSP na szczeblu gminnym, powiatowym i krajowym
- przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lubawa za rok 2015
- ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2016 roku.

INWESTYCJE
- Gmina Lubawa zakończyła realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", która jest dotowana na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2015 r. z naszego otoczenia zniknęło 185,57 ton wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 72 tys. zł z czego 85 % kosztów zadania zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w ramach Działania 4. Azbest, Poddziałanie 4.1. Usuwanie azbestu.
- Ogłosiliśmy rozeznanie rynku na wywóz nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Oferty można składać do 11 grudnia do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
- Został ogłoszony konkurs na powierzenie zadania publicznego „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z terenu Gminy Wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Oferty można składać do 23 grudnia do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły dostępnie na stronie BIP.
- W tym tygodniu zakończy się remont łazienek, korytarza i pomieszczenia w budynku świetlicy w Prątnicy oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Łążku.

SPORTOWE PODSUMOWANIE
We wtorek 8 grudnia wójt weźmie udział w uroczystości podsumowującej współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz klasyfikację gmin i powiatów za rok szkolny 2014/2015. Uroczystość odbędzie się o godz. 11:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.