PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Możliwość składania ofert częściowych:
Część Nr 1
Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko

W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;

Część Nr 2
Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;
- roboty związane z wykonaniem nasypów;
- roboty związane z regulacją ruchu;
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji stanowiącej załączniki specyfikacji. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy Lubawa oraz na stronie internetowej BIP. Oferty można składać do 17 lutego do godz. 9:00.

OCHOTNICY W SYSTEMIE
W piątek, 18 lutego w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Złotowie o godz. 18:00 odbędzie się uroczyste włączenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Będzie to pierwsze takie wyróżnienie dla druhów w powiecie iławskim od 7 lat.

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKU
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Możliwość składania ofert częściowych:
Część Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;
Część Nr 2 - Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;
- roboty związane z wykonaniem nasypów;
- roboty związane z regulacją ruchu;
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji stanowiącej załączniki specyfikacji. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy Lubawa oraz na stronie internetowej BIP. Oferty można składać do 17 lutego do godz. 9:00.

ZARZĄD OSP
W piątek, 11 lutego o godz. 18:00 odbędą się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie oraz w Grabowie.
Harmonogram zebrań w pozostałych jednostkach OSP z terenu gminy Lubawa:
18 lutego, godz. 18:00 – OSP Złotowo, OSP Władyki
25 lutego, godz. 18:00 – OSP Rakowice, OSP Targowisko
04 marca, godz. 18:00 – OSP Prątnica, OSP Łążyn
11 marca, godz. 18:00 – OSP Szczepankowo, OSP Omule
18 marca, godz. 18:00 – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice

PRZEBUDOWA DROGI W TARGOWISKUOgłoszony został przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Możliwość składania ofert częściowych:

Część Nr 1
Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z odwodnieniem, wykopami, montażu urządzeń sanitarnych;
- roboty związane z wykonaniem jezdni;
- roboty związane z poszerzeniem jezdni;
- roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych;
- roboty związane z ułożeniem chodników;
- roboty związane z wykonaniem zatoki autobusowej;

Część Nr 2

Przebudowa mostu – droga w m. Targowisko
W zakres realizacji zamówienia wchodzą m.in.:
- roboty rozbiórkowe;
- roboty związane z wykonaniem części przelotowej polegające między innymi na ułożeniu części przelotowej przepustu;
- roboty związane z wykonaniem nawierzchni;
- roboty związane z wykonaniem nasypów;
- roboty związane z regulacją ruchu;
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji stanowiącej załączniki specyfikacji. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy Lubawa oraz na stronie internetowej BIP.

KONFERENCJA O ENERGII
W środę, 2 lutego o godz. 10:00
w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się konferencja poświęcona problematyce planowania energetycznego na terenie powiatu iławskiego.

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO OSP RP
W piątek, 4 lutego o godz. 9:00
wójt weźmie udział w  Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Iławie. Tematy spotkania:
- założenia organizacyjno – programowe kampanii sprawozdawczo – wyborczej;
- zaopiniowanie wniosków na odznaczenia i odznaki dla wyróżniających się działaczy OSP oraz Związku;
- zaopiniowanie wniosków: o dopłatę do samochodu ratowniczo-gaśniczego; zakupu/karosacji; na budowę i  remont strażnicy; do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP; do zakupu umundurowania;
- eliminacje środowiskowe oraz gminne OTWP Pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ustalenie terminu eliminacji szczebla powiatowego OTWP;
- omówienie terminów imprez planowanych do zorganizowania w ramach „Dnia Strażaka – 2011” oraz innych uroczystości.

ZARZĄD OSP W ROŻENTALU

W piątek, 4 lutego o godz. 18:00
wójt będzie uczestniczył w  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w  Rożentalu.
Harmonogram zebrań w  pozostałych jednostkach OSP z terenu gminy Lubawa:
04 lutego, godz. 18:00 – OSP Pomierki
11 lutego, godz. 18:00 – OSP Byszwałd, OSP Grabowo
18 lutego, godz. 18:00 – OSP Złotowo, OSP Władyki
25 lutego, godz. 18:00 – OSP Rakowice, OSP Targowisko
04 marca, godz. 18:00 – OSP Prątnica, OSP Łążyn
11 marca, godz. 18:00 – OSP Szczepankowo, OSP Omule
18 marca, godz. 18:00 – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ
W poniedziałek, 7 lutego o godz. 11:00
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się spotkanie na temat zmian ustawodawczych dotyczących jednostek samorządowych i realizowanych przez nie zadań.

SPOTKANIE Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA
We wtorek, 8 lutego o godz. 11:30 w Starych Jabłonkach
odbędzie się spotkanie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu omówienia aktualnych problemów związanych z rozwojem regionu.

CZYSTE ŚRODOWISKO
W piątek, 11 lutego o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się I Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Informacja z planów Urzędu Gminy Lubawa 24 - 31.01.2011 r.
* Została podpisana umowa z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w  Ostródzie na zadanie: „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku.

SESJA RADY GMINY
W poniedziałek, 24 stycznia o godz. 10:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie [prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z  działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i  interpelacje.
5. Podjęcie uchwał w  sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2011-2020
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
d) Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Lubawa na lata 2011-2015.
6. Odpowiedzi na wnioski i  interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę, 26 stycznia o godz. 10:00
w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w  Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Porządek obrad:
1. Otwarcie i  stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o  stanie ochrony przeciwpożarowej – opinia.
3. Informacja o  przygotowaniu do ferii zimowych na terenie szkół.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

* Został rozstrzygnięty przetarg na „Usługi wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa”. Wpłynęły dwie oferty, wybrana została oferta firmy: Karczewski Kazimierz Usługi asenizacyjne Lubawa za cenę brutto za 1 metr sześcienny nieczystości ciekłych 12,84 zł. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.
*
Ogłosiliśmy konkurs na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Szczegóły dostępne na BIP Gminy Lubawa.

PODPISANIE UMOWY
We wtorek, 11 stycznia o godz. 13:00
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego wójt podpisze umowę z marszałkiem województwa na przyznanie pomocy na Budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni polipropylenowej w Kazanicach.
Projekt realizowany jest w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, Odnowa i Rozwój Wsi.

KONFERENCJA NOWOROCZNA

W środę, 12 stycznia o godz. 13:00
w Sali Jesionowej Restauracji Copernicus odbędzie się Konferencja Noworoczna podsumowująca realizację zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych Gminy Lubawa w 2010 roku. W programie Konferencji m.in. zaplanowano projekcję filmu prezentującego realizację zadań w minionym roku oraz mini koncert noworoczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Kazanicach.

POWIATOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE
W piątek, 14 stycznia wójt
będędzie uczestniczył w Powiatowym Spotkaniu Noworocznym, które odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Iławie.