* Został rozstrzygnięty przetarg na „Usługi wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa”. Wpłynęły dwie oferty, wybrana została oferta firmy: Karczewski Kazimierz Usługi asenizacyjne Lubawa za cenę brutto za 1 metr sześcienny nieczystości ciekłych 12,84 zł. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.
*
Ogłosiliśmy konkurs na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Szczegóły dostępne na BIP Gminy Lubawa.

ROCZNA ODPRAWA
W piątek, 7 stycznia o godz. 9:00
w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Iławie odbędzie się odprawa roczna z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Tematem odprawy będzie podsumowanie efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Iławie za rok 2010, ocena współpracy i  realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz przedstawienie głównych kierunków działań na 2011 r.

* Został rozstrzygnięty przetarg na „Usługi wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa”. Wpłynęły dwie oferty, wybrana została oferta firmy: Karczewski Kazimierz Usługi asenizacyjne Lubawa za cenę brutto za 1 metr sześcienny nieczystości ciekłych 12,84 zł. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku.
* Odbył się odbiór techniczny chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo (łącznie ok. 800 mb chodników). Inwestycję zrealizował Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy.
* Ogłosiliśmy konkurs na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych”. Oferty należy składać do 29 grudnia do godz. 15:00. Szczegóły dostępne na BIP Gminy Lubawa.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W poniedziałek, 20 grudnia o godz. 11:00
w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
3. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

POSIEDZENIE ZARZĄDU OSP
W poniedziałek, 20 grudnia o godz. 14:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP połączony ze spotkanie świąteczno-noworocznym. Tematem posiedzenia będzie:
1. Ustalenie harmonogramu odbycia zebrań sprawozdawczo- wyborczych w jednostkach OSP gminy Lubawa.
2. Instruktaż  sprawie przygotowania dokumentów na zebrania.
3. Sprawy organizacyjne.

AKTYWNA RODZINA
We wtorek, 21 grudnia o godz. 10:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Aktywna Rodzina”. Program konferencji:
1. Uroczyste otwarcie konferencji.
2. Wystąpienie wójta gminy Lubawa.
3. Prezentacja multimedialna n.t. realizacji projektu systemowego „Aktywna Rodzina” w 2010 r.
4. Projekcja filmu z realizacji projektu.
5. Wręczenie uczestnikom projektu certyfikatów.
6. godz. 11:20 podsumowanie i zakończenie spotkania.

KOMISJE RADY GMINY
W środę, 22 grudnia o godz. 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2011 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

* Odbył się odbiór techniczny inwestycji Przebudowa drogi Mortęgi-Osowiec. W ramach zadania wyremontowano odcinek 490 m., wykonano podbudowę oraz położono dwie warstwy asfaltu (pierwsza wiążąca 4 cm, druga ścieralna 3 cm). Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława. Wartość zadania wyniosła ok. 190 tys. 500 zł i została sfinansowana w 50 proc. przez gminę Lubawa oraz w 50 proc. przez gminę Grodziczno. 

* Trwa przebudowa chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo (łącznie ok. 800 mb chodników). Inwestycję realizuje Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy. Termin wykonania zadania do 30 listopada 2010 r. 

* Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Inwestycję realizuje firma Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

* Wybrano wykonawcę inwestycji przebudowa skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki. Zadanie zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. Termin do 31 maja 2011 roku.

W poniedziałek, 6 grudnia o godz. 10:00
w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Wójta elekta.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Powołanie Komisji Rady Gminy:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady,
b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przewodniczących Komisji oraz ich zastępców.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lubawa
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.

Odbył się odbiór techniczny inwestycji Przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Prątnica. Zadanie polegało na przebudowie chodnika wraz z utwardzeniem placów przy świetlicy wiejskiej i ośrodku zdrowia. Inwestycja została dofinansowana w 75% w ramach PROW, działanie:  Odnowa i rozwój wsi.

Odbył się odbiór techniczny II etapu przebudowy drogi w miejscowości Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych. W ramach zadania wyremontowano 525 mb drogi wraz z odwodnieniem i wykonaniem zjazdów do posesji. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. Była to kontynuacja I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
Na dofinansowanie całego zadania została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi  70 proc wartości inwestycji.

Trwa przebudowa chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo (łącznie ok. 800 mb chodników). Inwestycję realizuje Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy. Termin wykonania zadania do 30 listopada 2010 r.
Została podpisana umowa z firmą Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława.
Wybrano wykonawcę inwestycji przebudowa skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki. Zadanie zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy. Termin do 31 maja 2011 roku.

NOWE CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE W RAMACH RPO
Z satysfakcją informujemy, że po długich staraniach zatwierdzone zostały także do realizacji w 2011 r. dwa wnioski Gminy Lubawa w sprawie:
- Budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze wojewódzkiej 541 Lubawa – Lidzbark w miejscowości Tuszewo” długość odcinka 7,5 km
Wartość projektu: 4 mln 500 tys. zł
Dofinansowanie: 75%
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007-2013
- Budowy ciągu pieszego na drodze wojewódzkiej 536 na odcinku Rodzone – Sampława” długość odcinka 2,2 km
Wartość projektu: 370 tys. zł
Dofinansowanie: 75%
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007-2013
Rozpoczęcie obu inwestycji zaplanowane zostało na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2011 roku.

Kolejną inwestycją będzie przebudowa drogi nr 1231 Gierłoż-Byszwałd w miejscowości Byszwałd . Prace rozpoczną się w marcu 2011 roku.
Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007-2013. Wartość zadania: 5 mln zł. Dofinansowanie: 70 %. Zadanie będzie realizowane wspólnie z powiatem.
Natomiast  ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg (tzw. „schetynówek”) w 2011 roku  zostanie zrealizowany II etap przebudowy drogi w miejscowości Targowisko.

ODBIÓR TECHNICZNY
Dzisiaj, 25 października
o godz. 12:00 odbędzie się odbiór techniczny inwestycji:
- Przebudowa i remont drogi powiatowej Byszwałd – Gierłoż w m. Byszwałd od strony Kazanic odcinek  1, 3 km i w m. Zielkowo odcinek 0,46 km. Zadanie realizowane było wspólnie z Powiatem Iławskim. Łączna wartość inwestycji to 640 tys.zł,  dotacja Gminy Lubawa 320 tys. zł.

Kolejną inwestycją realizowaną wspólnie z powiatem będzie przebudowa drogi nr 1231 Gierłoż-Byszwałd w miejscowości Byszwałd . Prace rozpoczną się w marcu 2011 roku.Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007-2013. Wartość zadania: 5 mln zł. Dofinansowanie: 70 %

NOWE CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE W RAMACH RPO
Z satysfakcją informujemy, że po długich staraniach zatwierdzone zostały także do realizacji w 2011 r. dwa wnioski Gminy Lubawa w sprawie:
* Budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze wojewódzkiej 541 Lubawa – Lidzbark w miejscowości Tuszewo” długość odcinka 7,5 km

Wartość projektu: 4 mln 500 tys. zł
Dofinansowanie: 75 %Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007-2013
* Budowy ciągu pieszego na drodze wojewódzkiej 536 na odcinku Rodzone – Sampława” długość odcinka 2,2 km
Wartość projektu: 370 tys. zł
Dofinansowanie: 75 %
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  2007-2013
 

Rozpoczęcie obu inwestycji zaplanowane zostało na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2011 roku.Do 30 maja 2011 roku została zaplanowana  także przebudowa skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki.