NOWA SIEDZIBA URZĘDU PRACY
We wtorek, 14 września o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie i prezentacja Centrum Aktywizacji Zawodowej.

115-LECIE OSP LUBAWA
W piątek, 17 września odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 115-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

MISTRZOSTWA W SPORCIE POŻARNICZYM
W piątek, 17 września o godz. 9:00 na stadionie miejskim w Iławie rozegrane zostaną XI Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym.


DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE

W niedzielę, 19 września w Lidzbarku Warmińskim o godz. 12:00 rozpoczną się uroczystości dożynkowe województwa warmińsko-mazurskiego.

SPOSÓB NA NUDĘ

W niedzielę, 19 września przy świetlicy wiejskiej w Omulu odbędzie się Festyn integracyjny organizowany w ramach projektu „Sposób na nudę”. Początek imprezy o godz. 14:00.

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek, 6 września o godz. 11 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawaodbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W czwartek, 9 września o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce.
5. Wolne wnioski i interpelacje.
6. Podjecie uchwał w sprawach:
a) Zmiany uchwały budżetowej,
b) Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa,
c) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
d) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
f) W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej tych organizacji,
g) Przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.
1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
2. Zakończenie obrad.

PRZETARGI, KONKURSY
* Wybrany został wykonawca inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.
*
Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
* Na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 proc. wartości inwestycji. Do tego samego programu złożono podobny wniosek na zagospodarowanie centrum wsi Sampława poprzez budowę boiska sportowego na kwotę ponad 385 tys. zł.
Inwestycja w Prątnicy składa się z dwóch zadań. Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Gmina Lubawa otrzymała także dotację w wysokości 40 tys. zł w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt. Samorząd gminy dzieciom - nowe świetlice i kluby w ramach programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym edycja 2010. Dotacja  po 10 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie każdej placówki. na każdą placówkę:
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach -  rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach - rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie - utworzenie przy świetlicy boiska do siatkówki plażowej i doposażenie świetlicy w „piłkarzyki”, stół do tenisa stołowego, krzesełka i stoliki;
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy - utworzenie klubu fitness.

PRZETARGI, KONKURSY
* Wybrany został wykonawca inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.
* Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
* Na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 proc. wartości inwestycji. Do tego samego programu złożono podobny wniosek na zagospodarowanie centrum wsi Sampława poprzez budowę boiska sportowego na kwotę ponad 385 tys. zł.
Inwestycja w Prątnicy składa się z dwóch zadań:
- Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
- Zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.

PRZETARGI, KONKURSY
* Wybrany został wykonawca inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
* Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.

* Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
* Na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 proc. wartości inwestycji. Do tego samego programu złożono podobny wniosek na zagospodarowanie centrum wsi Sampława poprzez budowę boiska sportowego na kwotę ponad 385 tys. zł.

Inwestycja w Prątnicy składa się z dwóch zadań. Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r. Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Gmina Lubawa otrzymała także dotację w wysokości 40 tys. zł w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt. Samorząd gminy dzieciom - nowe świetlice i kluby w ramach programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym edycja 2010. Dotacja  po 10 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie każdej placówki. na każdą placówkę:
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach -  rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach - rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie - utworzenie przy świetlicy boiska do siatkówki plażowej i doposażenie świetlicy w „piłkarzyki”, stół do tenisa stołowego, krzesełka i stoliki;
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy - utworzenie klubu fitness.