PRZETARGI, KONKURSY
- Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010r. do godz.15.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010r. do godz. 15.
- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w Gminnym Biurze Spisowym pokój nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.

PRZETARGI, KONKURSY
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

- Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.

- Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010 r. do godz. 15. 

- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. zostanie ogłoszony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.

REMONT DRÓG POWIATOWYCH

We wtorek, 25 maja o godz. 9:30
w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się spotkanie na temat współpracy przy wspólnej realizacji remontów dróg powiatowych:
- droga nr 1272 N Lubawa – Rakowice
- droga nr 1231 N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd na odcinku Kazanice – Byszwałd
- droga nr 1231 N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w m. Zielkowo.

PRZETARGI, KONKURSY
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
Został ogłoszony nieograniczony przetarg na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów, a także świadczenia usług komplementarnych i specjalnych dla w/w usług na rzecz Urzędu Gminy Lubawa w 2010/2011 roku. Termin składania oferta upływa z dniem 29.04.2010 roku.

INNE
XXXVII SESJA RADY GMINY
W czwartek, 29 kwietnia, o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XXXVII  zwyczajna Sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2009 rok:
a) odczytanie uchwały kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Lubawa za 2009 rok,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009,
d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok,
e) odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej
b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,

d) przyjęcia darowizny.

8.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
9.  Zakończenie obrad.

PRZETARGI, KONKURSY
PRZEBUDOWA DROGI - BYSZWAŁD

Został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi w miejscowości Byszwałd”. Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
- Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
- Poszerzenie jezdni z kostki betonowej typu polbruk
- Remont po wybudowaniu kan. deszczowej, ustawieniu wpustów ulicznych, studni  rewizyjnych
- Chodniki z kostki betonowej typu polbruk
- Zjazdy do posesji z kostki betonowej typu polbruk
- Wykończenia
- Przyłącza kanalizacji deszczowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

DOSTAWA KRUSZYWA DO REMONTU DRÓG

Ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa do remontu dróg. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa do remontu dróg wraz z jego dostawą.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego”. Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3600 zł. Termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

 

PRZETARGI, KONKURSY

PRZEBUDOWA DROGI - RODZONE

Został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone". Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z wykonaniem ścieków przy krawędzi jezdni z kostki betonowej typu polbruk;
- roboty związane z wykonaniem jezdni z asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej, zjazdów do posesji;
- roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i studni chłonnych.
Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


BUDOWA CHODNIKA - FIJEWO
17 marca upływa termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę chodnika w miejscowości Fijewo". W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem zjazdów z  kostki betonowej typu polbruk;
- roboty związane z wykonaniem chodnika z kostki betonowej
typu polbruk oraz roboty wykończeniowe.
Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


WSPARCIE ORGANZACJI POZARZĄDOWYCH
Został ogłaszony otwarty konkurs ofert na "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego". Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3600 zł. Termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.