PRZETARGI, KONKURSY
Został ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo - Władyki. Termin składania ofert upływa z dniem 04.03.2010. Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

SESJA RADY GIMNY LUBAWA
W  czwartek, 25 lutego o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy obędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie o działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - opinia Komisji.
6. Podjecie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej,
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.


KONFERENCJA- BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
We wtorek, 23 lutego o godz. 10
w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku (ul. Mickiewicza 22), odbędzie się Konferencja pt. „Budowa biogazowi rolniczych szansą rozwoju Warmii i Mazur".

POSIEDZENIE RADY GMINY
W piątek, 19 lutego o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy obędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Temat posiedzenia:
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.
Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
3.
Informacja o działalności Policji w Lubawie.
4.
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubawa.
5.
Informacja o działalności ARiMR Biura Powiatowego w Lubawie.
6.
Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
7.
Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

PRZETARGI, KONKURSY
Wójt Gminy Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na "Powierzenie organizacji imprez sportowych w 2010 roku". Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2010 r. o godz. 15:00. Łączna kwota na zadania: 165.000,00 zł.

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI
We wtorek, 26 stycznia, o godz. 10 w biurze Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, odbędzie się spotkanie ze Związkiem Zawodowym Rolników w sprawie utrzymania siedzimy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę 27 stycznia, o godz. 10 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - opinia.
3. Informacja o przygotowaniu dom ferii zimowych na terenie szkół.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W czwartek, 7 stycznia o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Na godz. 10:00 została zaplanowana XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wolne wnioski i interpelacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej
b) zawarcia porozumienia międzygminnego.
c) Opinii odnoście projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca".
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6. Zakończenie obrad.

OTWARCIE STACJI UZDATNIANIA WODY W OMULU
W czwartek, 7 stycznia o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Omulu. Stacja została rozbudowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zastosowano w niej układ dwustopniowy z 2 zbiornikami retencyjnymi po 50 tys. litrów każdy. Dzięki modernizacji jakość wody została dostosowana do obowiązujących norm. Zbiorniki w Omulu pochodzą  ze stacji uzdatniania wody w Władykach. Natomiast w Władykach zostały użyte nowe zbiorniki, każdy o pojemności 150 tys. litrów. Koszt inwestycji wyniósł około 1,50 mln zł i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to już czwarta i ostatnia zmodernizowana stacja uzdatniania wody w gminie Lubawa. Tym samym został zakończony ostatni etap pierścieniowo spinający gminę, oznacza to, że w przypadku awarii zasilanie jest zagwarantowane.

INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE
Rozpoczęło się funkcjonowanie interaktywnych klas językowych w  dziewięciu szkołach wiejskich Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych. Oficjalne otwarcie klas językowych nastąpi w najbliższych dniach.

PRZETARGI
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na  „Usługi wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa". W ramach zamówienia należy wykonać usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych z pojemników ścieków zlokalizowanych przy budynkach szkolnych, gminnych, komunalnych oraz innych podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Zamówienie obejmuje opróżnienie pojemników oraz transport do oczyszczalni ścieków. Termin składania ofert do 28 grudnia do godz. 9:00. Szczegóły na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.