INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE
Rozpoczęło się funkcjonowanie interaktywnych klas językowych w  dziewięciu szkołach wiejskich Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych. Oficjalne otwarcie klas językowych nastąpi w najbliższych dniach.

AKTYWNA RODZINA
We wtorek, 15 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja  kończąca realizację II edycji projektu systemowego „Aktywna rodzina".
Program konferencji:
godz. 10.00 - przywitanie gości oraz uczestników projektu
- uroczyste otwarcie konferencji
- wystąpienie wójta gminy Lubawa - Tomasza Ewertowskiego
- prezentacja multimedialna nt. realizacji projektu w 2009 roku
- projekcja filmu z realizacji projektu
- wręczenie uczestnikom projektu zaświadczeń i certyfikatów
godz. 11:30 - zakończenie konferencji

PROMOCJA GOSPODARCZA POLSKI WSCHODNIEJ
We wtorek, 15 grudnia o godz. 11:00 w Olsztynie odbędzie się konferencja „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej - plan działań 2010"  organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie oraz Warmińsko-mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę, 9 grudnia o godz. 10:00 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja i podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
3. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

OTWARCIE NOWEJ INWESTYCJI
W poniedziałek, 7 grudnia o godz. 14: 00  odbędzie się uroczyste otwarcie inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N Samborowo - Gierłoż II etap" współfinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

90- LECIE PCK
W poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:30 w Kinoteatrze w Iławie, odbędą się obchody 90-lecia PCK w Polska.

OTWARCIE BOISKA
W piątek, 11 grudnia o godz. 13:00 w Zespole Szkół w Mrocznie odbędzie się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN - CZYSTE ŚRODOWISKO
W poniedziałek, 30 listopada o godz. 12, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1), odbędzie się XVI Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko".
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XV Zgromadzenia.
3. Informacja o pracy Zarządu w okresie między Zgromadzeniami.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2009 r.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie ugody sądowej w sprawie z powództwa o zwiększenie wynagrodzenia z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo- Budowlanym INSPEC sp. z o.o. w Olsztynie.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

ODBIÓR STRAŻNICY
W środę, 2 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się uroczysty odbiór nowo wybudowanej strażnicy w Targowisku Dolnym.
Za kwotę 259.076,41 zł przy budynku istniejącej już świetlicy powstała remiza z zapleczem socjalnym i magazynowym. Powierzchnia użytkowa budynku to 143 m2 .
W części parterowej zlokalizowano: garaż, pomieszczenie socjalne, przedsionek i sanitariaty. Nad częścią socjalną zaprojektowano strop dzięki czemu pojawiło się dodatkowe pomieszczenie (antresola), które może spełniać funkcję magazynową.

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW
W związku z licznymi pytaniami rolników dotyczącymi wyników kontroli wniosków o płatności bezpośrednie, w których stwierdzono nieprawidłowości w powierzchniach deklarowanych działek rolnych, wójt Gminy Lubawa organizuje wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Iławie z/s w Lubawie spotkanie dla rolników w celu wyjaśnienia zasad weryfikacji powierzchni uprawnionych do dopłat bezpośrednich.
Spotkanie odbędzie się w  poniedziałek, 23 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.

POSIEDZENE KOMISJI RADY GMINY
We wtorek, 24 listopada, o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W piątek, 27 listopada o godz.10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) stawek podatku od nieruchomości,
c) podatku od środków transportowych,
d) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok,
e) planu pracy Rady na 2010 rok.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Wpłynęły dwie oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

KONFERENCJA: EDUKACJA NA WSI
W piątek, 20 listopada o godz.10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja podsumowująca projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich".

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW
W związku z licznymi pytaniami rolników dotyczącymi wyników kontroli wniosków o płatności bezpośrednie, w których stwierdzono nieprawidłowości w powierzchniach deklarowanych działek rolnych, wójt Gminy Lubawa organizuje wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Iławie z/s w Lubawie spotkanie dla rolników w celu wyjaśnienia zasad weryfikacji powierzchni uprawnionych do dopłat bezpośrednich.
Spotkanie odbędzie się w  poniedziałek, 23 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.