KOMISJERADY GMINY
We wtorek, 24sierpnia w sali sesyjnej odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji RadyGminy.
Tematemposiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenieprawomocności.
2. Zaopiniowanieprojektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3.Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJARADY GMINY
W piątek, 28sierpniao godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie,stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie zdziałalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski iinterpelacje.
5. Podjecie uchwał wsprawach:
a) zmiany uchwałybudżetowej
b) zaciągnięciadługoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu GminyLubawa
c) zmieniająca uchwałę wsprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat
d) zatwierdzenia dorealizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. „Sposób nanudę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
e) zatwierdzenia dorealizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. „Jesieńżycia - czas seniora" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
6. Odpowiedzi na wnioskii interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

PRZETARGI
- Zostałapodpisana umowa z Przedsiębiorstwem Exportu „IPB-EXIEM" Sp. zo.o. z Iławy nabudowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym. Zadanie mazostać zrealizowane do 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę brutto:259.076,71 zł,
-Zostały otwarte oferty  w  przetargu nieograniczonym  na„Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi wmiejscowości Omule wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatnianiaw Wałdyklach, gmina Lubawa". Wpłynęło sześć ofert.  Rozstrzygnięcieprzetargu w najbliższych dniach.
-Została podpisana umowa  z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. wIławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróg gminnych". Remontobejmie miejscowości: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn i potrwa do15 września 2009 r.
-Został podpisana umowa z Lubawską Spółką Komunalną Sp. o.o. na „Usługęzbierania i transportu  odpadów komunalnych z terenu gminy Lubawazbieranych w sposób selektywny". Ogłoszony przetarg nieograniczony na„Przebudowę chodników w miejscowościach Kazanice i Władyki".

CZYSTEŚRODOWISKO
Wśrodę, 12 sierpnia w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się spotkanie na tematrealizacji II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wRudnie. Porządek:
1)Prezentacja założeń rozbudowy systemu II etapu - Leszek Rochowicz, prezesspółki ZUOK RUDNO.
2) Analiza pozyskaniaśrodków zewnętrznych Programów Środowiskowych - Mariusz Rychcik, dyrektorRegionalnego Centrum Projektów Środowiskowych.

INWESTYCJEDROGOWE
- Kontynuujemy ważneinwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowy drogi w miejscowościRożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane: roboty przygotowawcze irozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników oraz zjazdówdo posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowy odcinek drogi oraz 1100metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszyetap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku naodcinku 640 mi kwotę ok. 520 tys. zł.
- Kończy się II etap przebudowy gminnej drogi w miejscowości Byszwałd. Wzakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniemkanalizacji deszczowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników, zjazdówdo posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść oraz placu przykościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowy lipca. Kosztcałego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł. 
- Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanice na odcinku 250m". Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

INWESTYCJEDROGOWE
-Kontynuujemy ważne inwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowydrogi w miejscowości Rożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane:roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni,chodników oraz zjazdów do posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowyodcinek drogi oraz 1100metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszyetap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku naodcinku 640 mi kwotę ok. 520 tys. zł.
-Kończy się II etap przebudowy gminnej drogi w miejscowości Byszwałd. Wzakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniemkanalizacji deszczowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników,zjazdów do posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść orazplacu przy kościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowylipca. Koszt całego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł.
- Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanicena odcinku 250 m".Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

PRZETARGI
-Została zawarta umowa z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Z. Wierzbowskina „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Zadanie należy wykonać do 30lipca 2010 roku. Wartość zmówienia: 1 mln. 421 tys. 906, 66 zł.
-Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tworzenia PrzyjaznegoŚrodowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" na „Ułatwieniemłodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki wszkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiówmagisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskichuczelniach mających uprawnienia magisterskie". Zadanie realizuje się w formiewsparcia. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 tys. 100 zł.
-Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawiena realizację zadania pod nazwą „ Dofinansowanie zorganizowania XVI TerenowejOlimpiady Specjalnej- Lubawa 2009, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłychniepełnosprawnych rodzin w normie, patologicznych i zagrożonych patologia orazplacówek opiekuńczych i wychowawczych. Na zadanie przeznaczono kwotę 1000 zł.
- Wnajbliższych dniach zostanie podpisana umowa z PrzedsiębiorstwemDrogowo-Mostowym w Iławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróggminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn.Zadanie należy wykonać do 15 września 2009 r. Wartość zamówienia: 229 tys.507,24 zł.
-13 lipca mija termin składania ofert w  przetargu nieograniczonym  na„Budowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Wszelkieinformacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji PublicznejGminy Lubawa.
-13 lipca mija termin składania ofert na „Usługi zbierania i transportu odpadówkomunalnych z terenu Gminy Lubawa zbieranych w sposób selektywny". Wszelkieinformacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji PublicznejGminy Lubawa.
-Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodników wmiejscowościach Kazanice i Władyki". Oferty należy składać do 23 lipca 2009 r.do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Wszelkie informacje dostępnena stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.Przewiduje się, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przy udzialeśrodków [pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.