PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice, w miejscowości Prątnica oraz nr 147013 N w miejscowości Czerlin. Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja o godz. 10:00.

USUWANIE AZBESTU
W ramach rozeznania rynku spośród 8 ofert została wybrana oferta firmy ECO-POL sp. z o.o. z Truszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SPOTKANIE Z PROJEKTANTAMI
W poniedziałek 3 kwietnia odbędzie się spotkanie robocze z projektantami dotyczące przebudowy dróg gminnych w miejscowości Tuszewo oraz Grabowo.

PODPISANIE UMOWY
We wtorek 4 kwietnia o godz. 11:00  Wójt Gminy Lubawa podpisze umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, planowanego do realizacji w roku 2017.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
W środę 5 kwietnia o godz. 10:00 wójt weźmie udział w spotkaniu dotyczącym pozyskiwania środków dostępnych w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne PRO WiM 2014-2020.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
W czwartek 30 marca o godz. 10:00 wójt weźmie udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubawie.

SESJA RADY GMINY
W czwartek 30 marca o godz. 13:00 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie się XXV zwyczajna sesja rady Gminy Lubawa.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
We wtorek 7 marca o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędą się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W turnieju, który poprowadzi kpt. inż. Krzysztof Rutkowski – zastępca dowódcy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lubawa. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe (szkoła podstawowa oraz gimnazjum). Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować gminę Lubawa w turnieju powiatowym w Iławie, który odbędzie się 9 marca.

SPOTKANIE NAJLEPSZYCH HODOWCÓW
W piątek 10 marca o godz. 10:00 Wójt weźmie udział w spotkaniu czołowych hodowców i producentów bydła mlecznego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania, które odbędzie się w zajeździe Tropikana w Rożentalu, najlepsi hodowcy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami. Z terenu gminy Lubawa - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - wytypowała pięciu hodowców. Są to: Ewa i Mariusz Mazurowscy z Lubawy, Stefan Kordalski z Rożentala, Jan Grubalski z Wałdyk, Kazimierz Żuralski z Grabowa oraz Barbara Kliniewska z Byszwałdu.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Została  podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek 27 lutego o godz. 13:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
d) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubawa nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
h) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
i) przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2017 - 2020,
j) powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu,
k) przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2020 projektu pn. „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.