PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Została  podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek 27 lutego o godz. 13:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędzie XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
d) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubawa nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
h) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
i) przyjęcia Programu działań na rzecz osób starszych w Gminie Lubawa na lata 2017 - 2020,
j) powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu,
k) przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w latach 2017-2020 projektu pn. „Aktywna przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Została  podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SAMOCHÓD STRAŻACKI
W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą FHUP PERFEKT z Nowej Wsi na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO z napędem 4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek 21 lutego o godz. 9:00 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
W najbliższych dniach zostanie  podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N w miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

SAMOCHÓD STRAŻACKI
W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą FHUP PERFEKT z Nowej Wsi na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO z napędem 4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

OTWARCIE LĄDOWISKA
W środę 8 lutego o godz. 12:00 Wójt weźmie udział w uroczystym otwarciu lądowiska Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
W piątek 16 grudnia odbył się odbiór techniczny przebudowanego przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Prace zrealizowała firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Zakończyła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 83 tys. zł. Wykonawcą była firma MUSA z Targowiska Dolnego. Odbiór techniczny zaplanowano na poniedziałek 19 grudnia.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
W ramach rozeznania rynku dokonaliśmy wyboru  firmy do wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Na zadanie wpłynęła jedna oferta firmy Usługi Asenizacyjne z Lubawy. Umowa będzie obowiązywać od stycznia do grudnia 2017 roku.