We wtorek 30 czerwca wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”.

Projekt polegający na wprowadzeniu e-usług dla mieszkańców jest realizowany od czerwca do listopada 2020 r. przez firmę Madkom S.A. z Gdyni. W jego efekcie zostanie uruchomionych 14 elektronicznych usług publicznych, m.in. składanie wniosków, wydawanie zaświadczeń czy obsługa podatkową mieszkańców (sprawdzanie wysokości podatków oraz możliwość wykonania elektronicznej zapłaty).

Gmina Lubawa otrzyma 85 proc. dofinansowania do projektu o wartości blisko 1,5 mln. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

W poniedziałek 28 czerwca odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2019 r. Na 14 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetowe wykonano w 103,3% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące wykonano w 99,87% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,33% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące w 94,57%, majątkowe w 98,81%. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosiła 10,6% do dochodów wykonanych w 2019. W minionym roku Gmina zrealizowała inwestycje za łączną kwotę ponad 11 mln zł.

Po udzieleniu absolutorium wójt podziękował wszystkim za rok wytężonej pracy – dziękuję Radzie za udzielone absolutorium. Dziękuję za współpracę pracownikom i współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa, Radzie Gminy, sołtysom i radom sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Ludowym Zespołom Sportowym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorcom – dodał. Podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju.

 

 

Gmina Lubawa otrzymała 105 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących głównie z rodzin 3+.
Dofinansowanie z projektu pn. "Zdalna Szkoła PLUS w Gminie Lubawa" zostanie przeznaczone na zakup ok. 42 laptopów i słuchawek.

Urządzenia będą przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponują komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Urządzenia umożliwią uczniom realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.