Gmina Lubawa zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa 2019-2020” zgodnie z umową dotacji nr 00180/19/07052/OZ-LZ/D zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonanie zadania powierzono firmie REVOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie 154,56 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, co stanowi ok. 2 % całkowitej ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy Lubawa. Odpadami zawierającymi azbest były wyłącznie pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo - cementowych. Do zadania zgłoszonych zostało 55 wniosków mieszkańców z terenu Gminy Lubawa. W trakcie realizacji zadania 7 mieszkańców dokonało rezygnacji w jego udziale. Dokonano transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 48 nieruchomości.

 

Łączny kosz zadania wyniósł 75 265,75 zł brutto. 54 927,42 zł kosztów zadania zostało dofinansowane przez WFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową dotacyjną.