Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach.

KOMU PRZYSŁUGUJE

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł.
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1.500,00 zł.

* W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WYSOKOŚCI DODATKU

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WNIOSKI

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniania z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • drogą tradycyjną - papierową w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy, tj. od godz. 7:15 do godz. 15:15.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w terminie:

 • do dnia 31.01.2022 r., wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach, do 31 marca br. i do 2 grudnia br.
 • od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r., wypłata 100 % dodatku nastąpi do dnia 2 grudnia br.
 

WAŻNE! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. nie podlegają rozpatrzeniu!

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

/-/ Agnieszka Miesikowska

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-dodatek-oslonowy.pdf)Pobierz wniosek242 kB