Baner

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Dnia 26 marca 2021 r. zostało podpisane Porozumienie znak: PS-I.946.3.86.2021 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Lubawa którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy  z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  w roku 2021 w  łącznej wysokości 213.338,00 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Projekt skierowany jest do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Lubawa. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz.910 z późn.zm). Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa

Sprawę prowadzi Referat Finansowo-Oświatowy Urzędu Gminy Lubawa.