Wiadomości urzędowe

PRZETARGI
-Została zawarta umowa z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Z. Wierzbowskina „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Zadanie należy wykonać do 30lipca 2010 roku. Wartość zmówienia: 1 mln. 421 tys. 906, 66 zł.
-Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tworzenia PrzyjaznegoŚrodowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" na „Ułatwieniemłodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki wszkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiówmagisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskichuczelniach mających uprawnienia magisterskie". Zadanie realizuje się w formiewsparcia. Na ten cel przeznaczono kwotę 3 tys. 100 zł.
-Została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawiena realizację zadania pod nazwą „ Dofinansowanie zorganizowania XVI TerenowejOlimpiady Specjalnej- Lubawa 2009, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłychniepełnosprawnych rodzin w normie, patologicznych i zagrożonych patologia orazplacówek opiekuńczych i wychowawczych. Na zadanie przeznaczono kwotę 1000 zł.
- Wnajbliższych dniach zostanie podpisana umowa z PrzedsiębiorstwemDrogowo-Mostowym w Iławie na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróggminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn.Zadanie należy wykonać do 15 września 2009 r. Wartość zamówienia: 229 tys.507,24 zł.
-13 lipca mija termin składania ofert w  przetargu nieograniczonym  na„Budowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Wszelkieinformacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji PublicznejGminy Lubawa.
-13 lipca mija termin składania ofert na „Usługi zbierania i transportu odpadówkomunalnych z terenu Gminy Lubawa zbieranych w sposób selektywny". Wszelkieinformacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji PublicznejGminy Lubawa.
-Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodników wmiejscowościach Kazanice i Władyki". Oferty należy składać do 23 lipca 2009 r.do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Wszelkie informacje dostępnena stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.Przewiduje się, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przy udzialeśrodków [pochodzących z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PRZETARGI
- Zostały ogłoszone wyniki w przetargu w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę Lubawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Z. Wierzbowski za cenę brutto: 1 mln 421 tys. 906, 66 zł. Umowa zostanie podpisana pod koniec czerwca.
-
Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" na: „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcie nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiów , magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie." Na zadanie przeznaczono 3.100 zł.
-
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróg gminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn. Oferty należy składać do 30 czerwca. Wszelkie informacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
-
Został ogłoszony przetarg nieograniczony  na „Budowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Oferty należy składać do 9 lipca. Oferty należy składać do 30 czerwca. Wszelkie informacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek, 23 czerwca
o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa - opinia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
Tego samego dnia w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Ocena funkcjonowania szkół pod kątem gospodarczym, pedagogicznym i kulturalnym.
3. Ocena stanu sanitarnego Gminy Lubawa.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
Początek o godz. 10:00.

PRZETARGI
- W piątek, 12 czerwca
zostały otwarte oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Wpłynęło siedem ofert. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższym czasie.
- W tym tygodniu zostanie podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" na: „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcie nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiów , magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie." Na zadanie przeznaczono 3.100 zł.

ZAWODY STRAŻACKIE
W niedzielę, 14 czerwca o godz. 14:00 w Prątnicy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 15 drużyn (mężczyźni).  Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Maciej Jasiński, sędzią głównym zawodów był st. kpt. Krzysztof Tomanek.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- ćwiczenie bojowe
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

INWESTYCJE DROGOWE
- Kontynuujemy ważne inwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowy drogi w miejscowości Rożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników oraz zjazdów do posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowy odcinek drogi oraz 1100 metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50 proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszy etap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku na odcinku 640 m i kwotę ok. 520 tys. zł.

- Rozpoczął się II etap przebudowy gminnej drogi w  miejscowości Byszwałd. W zakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, roboty związane z  wykonaniem nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść oraz placu przy kościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowy lipca. Koszt całego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł.
W ubiegłym roku zakończył się I etap przebudowy drogi w Byszwałdzie. Koszt tego zadania wyniósł 1 mln. 822 tys.
Po zakończeniu całego zadania zostanie wykonane odwodnienie na odcinku 1 km oraz zmodernizowana nawierzchnia chodników na odcinku 600 m.

- Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanice na odcinku 250 m". Realizację zadania zaplanowano do 15 września.

INWESTYCJE DROGOWE
* Kontynuujemy ważne inwestycje drogowe. Trwa II etap remontu i przebudowy drogi w miejscowości Rożental. W ramach zadania m.in. zostaną wykonane: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników oraz zjazdów do posesji. Remont i przebudowa obejmuje 650 metrowy odcinek drogi oraz 1100 metrów chodników. Prace potrwają do 30 września i w 50 proc. są finansowane w ramach Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Koszt całego zadania wynosi: 807.230,63 zł.
Pierwszy etap modernizacji i odnowy drogi w Rożentalu został wykonany w ubiegłym roku na odcinku 640 m i kwotę ok. 520 tys. zł.

* Rozpoczął się II etap przebudowy gminnej drogi w miejscowości Byszwałd. W zakres realizacji zamówienia  m.in. wchodzą: roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji. Prace obejmują również  zagospodarowanie dojść oraz placu przy kościele w celu usprawnienia komunikacji. Prace potrwają do połowy lipca. Koszt całego zadania wyniesie ok. 300 tys. zł.
W ubiegłym roku zakończył się I etap przebudowy drogi w Byszwałdzie. Koszt tego zadania wyniósł 1 mln. 822 tys.
Po zakończeniu całego zadania zostanie wykonane odwodnienie na odcinku 1 km oraz zmodernizowana nawierzchnia chodników na odcinku 600 m.

* Trwa „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanice na odcinku 250 m". Realizację zadania zaplanowano do 15 września.