azbest

Gmina Lubawa informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa, część 2" jest dotowana na podstawie umowy nr 00448/16/07052/OZ-LZ/D z dnia 12.09.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu, i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 4. Azbest, Poddziałania 4.1. Usuwanie azbestu.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2016 r. z naszego otoczenia zniknęło 39,287 tony wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 898,00 zł.