KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

W poniedziałek 25 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie: zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy; opracowanie planów pracy Komisji Rady na 2020 rok; opracowanie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok oraz sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 28 listopada o godz. 10:00 odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019 – 2025,
b) Zmiany uchwały budżetowej,
c) Stawek podatku od nieruchomości,
d) Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
e) Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa,
f) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców,
g) Rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie,
h) Rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie,
i) Rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie.
9. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

 

ŚWIĘTO SZKOŁY

W środę 27 listopada o godz. 10:00 odbędą się obchody Święta Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie.

 

UROCZYSTE OTWARCIE DROGI

W piątek 29 listopada o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej Nr 1345N odc. Lubawa-Mortęgi-granica powiatu.

 

PRZEKAZANIE PLACÓW BUDOWY

Przekazano place budowy związane z przebudową dróg w miejscowościach Pomierki i Gierłoż Polska. Zadanie realizuje firma „Drogomex” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Termin realizacji inwestycji obejmuje czas do 15 października 2020 roku. Zadanie w 70 proc. zostanie sfinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

BUDOWA GMINNEJ HALI SPORTOWEJ

W Byszwałdzie powstaje gminna hala sportowa na potrzeby rozgrywek drużynowych w piłce ręcznej, siatkówce i futsalu. Zadanie realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową. W budynku zostaną wydzielone cztery szatnie z łazienkami, pomieszczenie dla nauczyciela w-f, trenera oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Nie zabraknie także pomieszczeń na sale fitness i siłownie oraz dwóch pomieszczeń wykorzystywanych jako sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz widowni na ok. 300 miejsc.

 

BUDOWA KANALIZACJI

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy Lubawa, druga, obręb gminy miejskiej Lubawa. Zadanie zrealizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Termin realizacji do 3 czerwca 2020 r. Trwa także budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rodzone oraz Sampława. Inwestycja na odcinku m. Rodzone zakończy się do końca grudnia 2019 roku, natomiast w m. Sampława w roku 2020.