Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Lubawa Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie poszukiwania padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich prowadzić poszukiwania padłych dzików, na terenie swoich obwodów, w terminie

do dnia 31 lipca 2022 r.

Poszukiwania nakazuje się prowadzić w odstępach dwutygodniowych.

Paragraf 2 Rozporządzenia określa sposób postępowania ze zwłokami padłych zwierząt.