W czwartek, 14 lipca 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym odbyło się wiejskie zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Targowisko.

Zebranie otworzył Pan Adam Roznerski – Sekretarz Gminy, upoważniony do tego przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego. Stwierdził, że zebranie jest prawomocne. Na ogólną liczbę pełnoletnich, posiadających czynne prawo wyborcze, mieszkańców Sołectwa Targowisko tj. 363 osoby w zebraniu uczestniczyły 43 osoby. Na przewodniczącego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Zieliński. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy, także jednogłośnie zadecydowali, ze nie ma potrzeby powoływania funkcji Zastępcy Sołtysa i Komisji Rewizyjnej.

Ustępująca Pani Sołtys Karolina Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w aktualnej kadencji tj. od 2019 roku. Na koniec podziękowała ustępującej Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom za owocną współpracę. W imieniu Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego podziękował za współpracę oraz wręczył kwiaty Pan Adam Roznerski – Sekretarz Gminy.

W celu przeprowadzenia procedury wyborczej została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Jan Kisiel, Aleksandra Łążyńska i Małgorzata Machulska.  

W wyniku przeprowadzonych głosowań tajnych sołtysem została wybrana Pani Aleksandra Pielenc. Członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani: Anna Guzowska, Jolanta Kasprowicz, Jacek Buczkowski, Joanna Pielenc, Emilia Majewska i Jacek Wilbrandt.

Osobami uprawnionymi do zarządzania majątkiem sołectwa zostały wybrane: Aleksandra Pielenc i Anna Guzowska.

W ostatnim punkcie zebrania, dyskusja i wolne wnioski zostały omówione sprawy związane z realizacją inwestycji w sołectwie:

- lokalizację nowej, drewnianej wiaty o wymiarach 7x5 m

- wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Zebranie przebiegło sprawnie, w miłej i konstruktywnej atmosferze.

Wybranej Pani Sołtys i członkom Rady Sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz mieszkańców sołectwa.