Mieszkańcy Gminy Lubawa zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla).

Formularz wniosku na 2023 rok dostępny jest do pobrania na stronie internetowej (Link: https://bip.gminalubawa.pl/10122/1681/Wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego__28wegla_29/)

lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi maksymalnie 3 tony (niewykorzystany limit do 1,5 tony z 2022 roku powiększa limit dostępny na okres od 1 stycznia 2023 r.[1]).

Dostępny jest następujący sortyment (frakcje) węgla luzem:

groszek (8-25 mm) lub orzech (powyżej 25 mm).

           

Procedura postępowania i weryfikacji wniosków:

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Wójta Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Podmiotem sprzedającym jest firma PGE Paliwa Sp. z o.o. Certyfikaty jakości węgla kamiennego otrzymane przez gminę od podmiotu sprzedającego, są opublikowane na naszej stronie internetowej (link: https://bip.gminalubawa.pl/10122/1665/Certyfikaty_potwierdzajace_jakosc_wegla/).

3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 1 800,- zł brutto za 1 tonę.

4. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

5. O weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia należnej opłaty.

7. Opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego można dokonywać w odpowiedniej kwocie (np. 1.800 zł. za 1 tonę, 2.700 zł. za 1,5 tony) przelewem bankowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, nr 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018 w Banku Spółdzielczym w Lubawie, tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, frakcję i ilość węgla” lub w kasie Urzędu Gminy Lubawa (kartą płatniczą lub gotówką).

8. Po zaksięgowaniu wpłaty Urząd Gminy Lubawa skontaktuje się z nabywcą i wystawi fakturę oraz Asygnatę na węgiel kamienny - która będzie podstawą do odbioru węgla ze składu.

9.  Odbiór zakupionego węgla będzie możliwy z punktu dystrybucji węgla – FHU MAT-BUD Ryszard Góralski, Lubawa ul. Towarowa 5.

10. Dostawa węgla do gospodarstwa domowego odbędzie się na koszt mieszkańca transportem punktu dystrybucji, transportem wynajętym samodzielnie lub własnym transportem kupującego.

11. Termin odbioru zakupionego węgla oraz szczegóły dotyczące transportu będzie można uzgodnić telefonicznie z punktem dystrybucji
– tel. 505 094 035.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2493).