Zdjęcie z Walnego Zebrania LGD

Dnia 15 lutego 2024 roku w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zebranie zaplanowane było na godzinę 15:15, natomiast z powodu braku kworum obrady rozpoczęto o godzinie 15:30.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska Pani Hanna Bem i otworzyła obrady. Część porządku obrad została zmieniona, tzn. procedury, kryteria i regulaminy związane z nowym okresem programowania 2023 – 2027 zostaną przyjęte na kolejnym Walnym, które będzie zebraniem wyborczym, ponieważ 17 marca 2024 r. upływa kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej.

Podczas zebrania Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Wolski przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok. Z kolei Księgowa Stowarzyszenia Pani Iwona Lewicka przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Przedstawiono również sprawozdania Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania wszystkich organów zostały przyjęte uchwałami przez Walne Zebranie. Ponadto Zarząd uzyskał absolutorium.

Następnie Dyrektor biura Pani Beata Kowalska omówiła plan działania oraz plan finansowy na rok 2024, po czym przedstawiła informację o przyjęciach i skreśleniach z listy członków Stowarzyszenia.

Ponadto pragniemy podzielić się z Państwem prezentacją na temat wydarzeń w roku 2023. Dziękujemy za ten wspólny czas.

Dziękujemy również wszystkim za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD ZL, a tych którzy nie byli obecni zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami i zapraszamy do wspólnych inicjatyw.