Baner

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje program "Posiłek w szkole i w domu" w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Wójtem Gminy Lubawa.

 

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych
lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU W 2023 ROKU: 264.000,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 ROKU: 198.000,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.