PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy, którą wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa realizowała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie. Odbiory dotyczyły odcinków: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo, w miejscowości Złotowo oraz droga nr 1220 na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na odcinku Rumienica - Gutowo.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych zostało wybranych pięciu wykonawców na wszystkie osiem regionów. Podpisanie umowy, która będzie obowiązywać do 15 kwietnia 2017 roku, nastąpi w najbliższych dniach.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Z powodu braku ofert został unieważniony przetarg na przebudowę przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna.

ZARZĄD OSP
W poniedziałek 24 października o godzinie 14:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.
W porządku obrad znajdą się:
1. Podsumowanie Zawodów Sportowo-Pożarniczych
2. Sprawy bieżące
Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie zarządu Gminnego Związku OSP RP, oraz Maciej Jasiński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Stanisław Kastrau- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, - bryg. mgr Inż. Julian Lemiech- Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Iławie, oraz ks. dziekan Marcin Staniszewski, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek 25 października o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisje Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
- omówienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubawa na lata 2016-2025;
- informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego o sytuacji w rolnictwie;
- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - opinia;
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy;
- opracowanie planów pracy Komisji Rady na 2017 rok;
- opracowanie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok;
- sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

CZYSTE ŚRODOWISKO
We wtorek 25 października o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się X Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W piątek 28 października o godz.10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXI zwyczajna sesja rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2016 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć - opinia Komisji Rady.
6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2015/2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubawa na lata 2016-2025,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawa.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Zakończenie obrad.